Spalio 9 d. baigėsi visą savaitgalį Silver Spring, MD vykusi XXI Tarybos II-oji sesija. Joje dalyvavo ne tik JAV LB apylinkių ir apygardų pirmininkai bei kiti Tarybos nariai, bet ir didelis būrys svečių iš JAV, Kanados ir kitų pasaulio šalių. Susirinkusiuosius sveikino LR ambasadorius Vašingtone R. Kriščiūnas, LR generaliniai konsulai iš Čikagos, Los Andželo ir Niujorko, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė D. Henke bei JAV LB Krašto valdybos pirmininkė S.Šimkuvienė, Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkė Joana Kuraitė – Lasienė bei kiti garbingi asmenys.

img_20161007_091051-1

Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų JAV, URM Užsienio lietuvių departamento direktoriaus V.Pinkaus ir JAV bei Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų posėdžio dalyviai (iš kairės: LR ambasados Vašingtone pirmasis sekretorius Vadim Lucenko, JAV LB vicepirmininkė informacijai Laima Liutikienė, LR generalinis konsulas Los Andžele Darius Gaidys, LR ambasados pirmoji sekretorė Evelina Petronė, LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, LR ambasadorius Vašingtone Rolandas Kriščiūnas, PLB pirmininkė Dalia Henke, JAV LB XXI Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis, LR ambasadoriaus Vašingtone patarėja Lyra Puišytė – Bostroem ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas).


img_20161007_131743

XXI Tarybos II-ąją sesiją atidaro Prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis


img_20161007_135041

Susirinkusiuosius sveikina LR generalinis konsulas Niujorke J. Pranevičius

Pranešimą apie JAV LB šiandienos iššūkius ir ateities potencialą pristatė prelegentas iš Lietuvos Justinas Jarusevičius, pabrėždamas, kad viena iš svarbiausių sąlygų bendruomenės išlikimui ir gyvavimui yra tinkamas galimybių išnaudojimas: lietuvių kilmės profesionalų bendravimo skatinimas, pilietinio aktyvumo didinimas, sėkmės istorijų pristatymas kuo platesnei auditorijai ir sugebėjimas laiku prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Sesijos metu vyko darbiniai komisijų posėdžiai, kurių metu priimti nutarimai dėl įvairių JAV LB veiklos sričių buvo apsvarstyti ir patvirtinti (arba atmesti) bendrų Tarybos posėdžių metu. Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė pristatė Krašto valdybos veiklos ataskaitą, kurioje supažindino Tarybos narius ir svečius su valdybos narių nuveiktais darbais ir ateities projektais. Sesijos metu buvo numatyti tolimesni didžiausios JAV gyvenančius lietuvius vienijančios organizacijos veiklos etapai.

img_20161008_091912

Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė supažindina susirinkusiuosius su valdybos veikla


Krašto valdybos pilietinio projekto “Mūsų metas #DABAR” vadovas R.Baltaduonis susirinkusiems papasakojo apie projekto užsibrėžtus tikslus ir jų įgyvendinimo aspektus, bei pasidžiaugė, kad paskutiniu momentu išaugęs užsienyje balsuojančių rinkėjų aktyvumas viršijo 2012 metų rodiklius. Visuotinio balsavimo metu buvo išrinkti JAV LB atstovai į Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisiją, kuri dukart per metus posėdžiauja Lietuvoje ir sprendžia išeivijos lietuviams aktualiausius klausimus. JAV atstovai šioje komisijoje 4 metų kadencijai yra Rimvydas Baltaduonis, Laura Vidžiūnaitė ir Kęstutis Eidukonis. Tarybos nariai taip pat patvirtino ir naujus Krašto valdybos narius.

img_20161008_153142

Krašto valdybos pilietinio projekto “Mūsų metas #DABAR” iniciatyvinė grupė džiaugiasi užsienyje balsuojančių rinkėjų aktyvumu (iš kairės – R.Baltaduonis, L.Liutikienė ir A.Grybas, nėra D.Plačiakienės)


Po įtemptos darbo dienos vakarais sesijos dalyviai bendravo neoficialioje aplinkoje. Pirmąjį sesijos vakarą Lietuvos Respublikos ambasada sesijos dalyviams ir svečiams surengė priėmimą, o antrojo vakaro metu vyko iškilminga vakarienė, bendruomenei nusipelniusių asmenų pagerbimas ir vakaronė.

Paskutiniąją sesijos dieną buvo priimta JAV LB finansinė sąmata 2017 metams bei nutarta, kad ateinančiais metais sesija vyks Omahoje (Nebraska). Sesijai pasibaigus Tarybos nariai ir svečiai dalyvavo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčios 50-mečio mišiose ir šventiniame priėmime.

img_20161008_210259

Krašto valdybos pirmininkė S.Šimkuvienė dėkoja sesijos organizatoriams, tarp jų – ir Jovitai bei Mariui Klovams


img_20161008_212125

Po Įtemptos darbo dienos – linksmas vakaras