Įstatai ir taisyklės

Screen Shot 2018-08-25 at 8.49.52 AM

 

Solidarumo įnašai

Solidarumo įnašas yra asmeniškas paliudijimas, kad esame JAV Lietuvių Bendruomenės nariai.

Solidarumo įnašas yra $20 suaugusiam (virš 18 metų). Jei sumokėti tokią sumą Jums sudėtinga, paminėkite apie tai apylinkės pirmininkui ar pirmininkei. Netgi nario mokesčio nesumokėjęs asmuo gali būti nariu, turinčiu balsavimo teisę.

Solidarumo įnašai paskirstomi šitaip:

 • Apylinkė pasilieka 35%.
 • Apylinkė siunčia 20% Apygardai
 • Apylinkė siunčia 45% LB Krašto valdybai.

Krašto valdyba siunčia 15% aukų (kurios suplaukė iš JAV LB apylinkių) Pasaulio Lietuvių Bendruomenei (PLB) paremti. PLB yra visų užsienyje gyvenančių lietuvių atstovė, susidedanti iš 42 kraštų Bendruomenių. Šiuo metu PLB vadovauja Dalia Henke iš Vokietijos.

↑ Grįžti į viršų

Ypatinga dovana

Per Lietuvos Nepriklausomybės – Vasario 16/Kovo 11 minėjimą – aukojama paremti Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos darbams. Bet kokio dydžio aukos yra labai svarbios. Asmenys, paaukoję $100 ir daugiau, pagerbiami specialiu ženkleliu.

Jei gyvenate vietovėje, kur nėra LB apylinkės, auką čekiu galite siųsti Krašto valdybos iždininkei:
Rasa Dooling
621 Field St.
Naugatuck, CT 06770

↑ Grįžti į viršų

Lietuvių charta

Lietuvių tauta, užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėse, vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, kad savo tautine kultūra visuotinei žmonių giminės pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą. Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši

 1. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su tautine bendrija nutraukti. Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
 2. Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę. Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume.
 3. Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys. Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.
 4. Šeima yra tautos gyvybė. Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
 5. Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir bendravimą. Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įneša savaimingą indėlį į visuotinius žmonių giminės laimėjimus. Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei kultūrai.
 6. Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.
 7. Mokykla yra tautinės dvasios židinys. Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyklos rėmėju.
 8. Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė. Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, savišalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas.
 9. Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra testamentinis įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kartoms. Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietuvišką žodį.
 10. Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja. Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius. Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų pagarbų pasididžiavimą savo palikuonims.
 11. Tautinis solidarumas yra aukščiausia tautinė dorybė. Lietuvis ugdo tautinį solidarumą. Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai. Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiekvienas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.
 12. Lietuvio tautinės spalvos: geltona – žalia – raudona. Lietuvio tautinė šventė -Vasario 16-ji. Lietuvio šūkis: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!”.
 13. Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui. Lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui.

Paskelbta Vokietijoje, 1949 m. birželio 14 d.

↑ Grįžti į viršų