Mokslo reikalų taryba

Mokslo reikalų taryba

Veiklos apimtis

 • Bendravimas su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) dėl:
  • Mokslo premijų skyrimo užsienio lietuviams mokslininkams tęstinumo
  • Galimybių atlikti JAV lietuviams mokslininkams podoktorantūros stažuotes Lietuvos universitetuose
  • Informacijos pasidalijimo apie studijas Lietuvos universitetuose
  • Informacijos apie laisvas profesūros vietas Lietuvos universitetuose
  • Bendravimo Lietuvai rūpimomis įvairiomis mokslinėmis temomis
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos Mokslų Akademija siekiant įsteigti užsienio lietuviams mokslininkams valstybinio masto premiją(s).
 • Mokslo ir kūrybos simpoziumo (MKS) organizavimas.
 • Bendravimas ir veiklos koordinavimas su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės švietimo komisija.
 • Palaikymas ryšių su su paskiromis lietuvių mokslinėmis grupėmis JAV bei informacijos pasidalinimas.
 • JAV lietuvių mokslininkų sarašo palaikymas.
 • Bendravimas ir veiklos koordinavimas su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės švietimo komisija.
 • pagalbą lankantis mokslininkų delegacijoms
 • patarimus techniškais klausimais kylančiais iš Lietuvos užklausimų
 • padedant surasti ieškomos krypties mokslininkus JAV
 • pagalba sudarant ryšius su JAV mokslinėmis organizacijomis
 • Informacijos ir ryšių suradimas JAV mokslinių šaltinių pagal Lietuvos mokslinių institucijų prašymus
 • JAV lietuvių mokslininkų ir technologų apybraižos sudarymas, pradedant nuo pirmojo MKS 1969 metais.
 • Palaikymas ryšių su JAV universitetų lituanistiniais centrais.
 • Informacija spaudai ir žiniasklaidai apie JAV LB mokslinės-akademinės sekcijos veiklą.

Tarybos nariai

 • Dr. Almantas Galvanauskas, pirmininkas
 • Dr. Rasa Santockytė
 • Vytas Narutis
 • Daumantas Matulis

Veikla

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

http://www.simpoziumas.lt.