Religinė

Religinių reikalų taryba

Kryžių kalnas

Religinių reikalų taryba puoselėja religinį auklėjimą per šeštadienines/ savaitgalines mokyklas. Taryba siekia:

 • stiprinti vaikų ir jaunimo religinį sąmoningumą
 • padėti tikybos mokytojams
 • ryškinti tikėjimo svarbą vaikų auklėjime
 • padėti rasti jungtį tarp lietuvių kultūros ir tikėjimo tradicijų, kurios yra esminiai susijusios su lietuvių kultūra.
 

Lietuvių parapijos

Pirmoji JAV lietuvių katalikų parapija buvo Šv. Jurgio parapija, įkurta 1891 metų kovo 30 dieną Shenandoah miestelyje, Pennsylvania valstijoje.
1941 metais buvo 124 lietuviškos parapijos. Dauguma turėjo pradžios mokyklas, kurioms vadovavo lietuviai kunigai bei vienuolės ir kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba.
Po antrojo pasaulinio karo (1949–1954) pabėgėliai is sovietų užimtos Lietuvos papildė, atnaujino ir pagyvino parapijų veiklą. Prasidėjo šeštadieninių lietuviškų mokyklų kūrimas. Tačiau ėmė trūkti lietuvių kunigų ir jaunieji parapijiečiai kraustėsi į užmiesčius ir lietuviškų parapijų sumažėjo iki 98. Lietuviams išsikeliant, jų vieton atsikėlė kitataučiai. Kai jie sudarė daugumą, jiems atiteko ir parapijos.
Labai svarbu, kad dabar iš Lietuvos atvykstantieji lietuviai kuo gausiau įsijungtų į lietuviams priklausančias parapijas ir joje nuolat dalyvautų.
Yra lietuviškų parapijų, kuriose nėra lietuviškai kalbančio kunigo. Kur galime, mėginame parūpinti lietuvį kunigą bent ypatingomis progomis.

 

Parapijų sąrašas

Peržiūrėti sąrašą

vyskupu_nutarimai

Lietuvių vienuolynai

Pirmoji JAV lietuvių katalikų parapija buvo Šv. Jurgio parapija, įkurta 1891 metų kovo 30 dieną Shenandoah miestelyje, Pennsylvania valstijoje.
1941 metais buvo 124 lietuviškos parapijos. Dauguma turėjo pradžios mokyklas, kurioms vadovavo lietuviai kunigai bei vienuolės ir kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba.
Po antrojo pasaulinio karo (1949–1954) pabėgėliai is sovietų užimtos Lietuvos papildė, atnaujino ir pagyvino parapijų veiklą. Prasidėjo šeštadieninių lietuviškų mokyklų kūrimas. Tačiau ėmė trūkti lietuvių kunigų ir jaunieji parapijiečiai kraustėsi į užmiesčius ir lietuviškų parapijų sumažėjo iki 98. Lietuviams išsikeliant, jų vieton atsikėlė kitataučiai. Kai jie sudarė daugumą, jiems atiteko ir parapijos.
Labai svarbu, kad dabar iš Lietuvos atvykstantieji lietuviai kuo gausiau įsijungtų į lietuviams priklausančias parapijas ir joje nuolat dalyvautų.
Yra lietuviškų parapijų, kuriose nėra lietuviškai kalbančio kunigo. Kur galime, mėginame parūpinti lietuvį kunigą bent ypatingomis progomis. Viešpaties Spindulėlį.

Sakramentai

Tai matomi ženklai, kuriais suteikiama Dievo malonė.

 • KRIKŠTO malonės padedami tampame Dievo vaikai.
 • SUTVIRTINIMAS sustiprina mūsų sielas Šventosios Dvasios jėga, kad liudytumėme savo tikėjimą žodžiais ir darbais.
 • KOMUNIJA/EUCHARISTIJA – tai pats Jėzus duonos ir vyno pavidalais.
 • ATGAILA/SUSITAIKYMAS suklydusiam žmogui padeda susitaikyti su Dievu ir su tikinčiųjų bendruomene.
 • KUNIGYSTĖ suteikia malonę ir teisę vykdyti kunigo pareigas.
 • SANTUOKA pašventina vyro ir moters meilę bei jų šeimyninį gyvenimą.
 • LIGONIŲ PATEPIMAS sustiprina ligonį ir padeda kęsti ligos sunkumus.

Leidiniai

Sąsiuviniai vaikams

Taryba yra paruošusi vaikams darbo sąsiuvinius Kalėdas ir Velykas vaikams.

Dirbdami su šiais sąsiuviniais, vaikai pajunta ryšį tarp kultūros ir religinių tradicijų. Sąsiuvinius galima įsigyti kreipiantis į el.paštu religija@javlb.org.

Mūsų šventės – darbo sąsiuvinis, kuriame aprašomos įvairių švenčių reikšmės. Šį sąsiuvinį galima atsisiųsti iš tinklalapio.
Atsisiųskite
Taryba taip pat spausdina skiltį JAV LB anglų kalba leidžiamame žurnale Bridges.

 

Apie Šventąjį Raštą lietuviškai

Šventasis Raštas (Senasis ir Naujasis Testamentas) buvo išleistas lietuviškai 1998 m. Senąjį Testamentą iš graikų, hebrajų ir aramėjų kalbų vertė prel. prof. Antanas Rubšys. Naująjį Testamentą vertė kun. Vaclovas Aliulis, MIC, ir redakcinė komisija. Išleido Lietuvių Katalikų Vyskupų Konferencija, leidykla – Katalikų Pasaulis, 1998 m. Kreiptis: Draugas.

Gavėniai

Atsisiųskite

Nuorodos