Konfliktų sprendimo komisija

JAV LB Konfliktų sprendimo komisija

JAV LB įstatams bei taisyklėms aiškinti, lietuvių nesusipratimams ar kitiems įstatuose ir taisyklėse numatytiems klausimams spręsti yra JAV LB Konfliktų sprendimo komisija

JAV LB Konfliktų sprendimo komisiją sudaro penki nariai.

JAV LB Konfliktų sprendimo komisija, gavusi skundą, jo nuorašą siunčia priešingai šaliai, kuri per dvi savaites gali duoti raštu savo paaiškinimus. Konfliktų sprendimo komisija reikalauja iš šalių ir JAV LB institucijų įrodymams nutarimų, protokolų ir kitokių raštų. Gali taip pat išklausyti šalių pareiškimus ir jų atsivestų liudininkų parodymus.

Visi JAV LB Konfliktų sprendimo komisijos sprendimai priimami narių paprasta balsų dauguma. Konfliktų sprendimo komisijos narys, spręsdamas konfliktus, vadovaujasi JAV LB įstatais ir taisyklėmis, bendruomeninio gyvenimo papročiais, savo sąžine ir lietuvybės interesais.

Konfliktų sprendimo komisijos pasitarimas daryti sprendimą nėra viešas ir neskelbiamas. JAV LB Konfliktų sprendimo komisijos sprendimus vykdo JAV LB Tarybos prezidiumas.

 

Konfliktų sprendimo komisija

Danguolė Navickienė
Gediminas Damašius
Tomas Girnius
Birutė Kairienė
Ingrida Strokova
Raimundas Šilkaitis
Raminta Urbonavičienė
 

Skundai apie JAV LB tarybos rinkimus

Ryšium su kandidatų teisėtumu, dėl prasižengimų Tarybos rinkimų taisyklėms, rinkimų eigos neteisėtumo ar dėl balsavimo duomenų netikslumo skundėjo pasirašyti skundai raštu įteikiami Apygardos valdybai per penkias dienas nuo paskutinės rinkimų dienos. Apygardos valdyba, pareiškusi savo nuomenę, persiunčia skundą JAV LB Krašto rinkimų komisijai ne vėliau kaip per penkias dienas.

JAV LB Krašto rinkimų komisija skundus išsprendžia per dvi savaites nuo jų gavimo iš Apygardos valdybos ir apie tai informuoja skundo autorius ir apygardą.

Skundo autorius JAV LB Krašto rinkimų komisijos sprendimą gali apeliuoti JAV LB ne vėliau kaip penkias dienas nuo sprendimo gavimo. Garbės tesimo sprendimas yra galutinis.

Visi kiti skundai ryšium su kandidatų teisėtumu turi būti įteikti JAV LB Konfliktų sprendimo komisijai ne vėliau kaip per penkias dienas kandidatų į Tarybą sąrašus paskelbus.