Krašto valdyba

Krašto valdybos nariai Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone

Krašto valdybos nariai Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone. Iš kairės: V. Buožys, V. Pakalniškis, L. Liutikienė, T. Mitrulevičius, L. Garnytė, generalinis konsulas Niujorke J. Pranevičius, dr. E. Vaišnienė, KV pirmininkė S. Šimkuvienė, Lietuvos Repsublikos ambasadorius R. Kriščiūnas, A. Sruoga, A. Gustaitis, I. Smidt, J. Howes ir A. Galvanauskas

Krašto valdyba įgyvendina tarybos numatytą veiklą. Pirmininką renka taryba, o pirmininkas sudaro savo komandą. 2015-2018m. kadencijos krašto valdybos sudėtis.

Vardas Pavadinimas Tel Mob
Sigita Šimkuvienė-Rosen
pirmininke@javlb.org
Pirmininkė/
President
203-773-1257 203-415-7776
Juozas Kazlauskas
vykd.pirmininkas@javlb.org
Vykdomasis pirmininkas/
Executive President
857-222-0189
Laima Liutikienė
informacija@javlb.org
Vicepirmininkė informacijos reikalams
Vice President, Information
862-215-7519
Algimantas Gustaitis
finansai@javlb.org
Vicepirmininkas finansiniams reikalams/
Vice President, Financial Affairs
781-740-1898
Diana Plačiakienė
verslas@javlb.org
Vicepirmininkė verslo reikalams/
Vice President, Business affairs
 775-583-8969
Ieva Smidt
jaunimas@javlb.org
Vicepirmininkė jaunimo reikalams/JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė/
Vice President, Youth Affairs/JAV-LJS representative
860-316-7501
Austėja Sruoga
kultura@javlb.org
Vicepirmininkė kultūros reikalams/
Vice President, Cultural Affairs
708-668-6214
Tomas Mitrulevičius
sportas@javlb.org
Vicepirmininkas sporto reikalams/ŠALFASS atstovas/
Vice President, Sports/ŠALFASS representative
631-831-1179
Rasa Dooling
izdas@javlb.org
Iždininkė/
Treasurer
203-558-0195
Janina Udrienė
organizaciniai@javlb.org

 
Vicepirmininkė organizaciniams reikalams/
Vice President, Organizational Affairs

 
775-583-8969
Irmantas Lukošiūnas
it@javlb.org
Technologijų specialistas/
IT specialist
 775-583-8969
Dr. Elona Vaišnienė
patarejas@javlb.org
Pirmininkės patarėja/
Advisor to the president
203-248-8035
Valdas Buožys
archyvai@javlb.org
Vicepirmininkas archyvų reikalams/
Vice President, Archives
646-530-2882
Dr. Almantas Galvanauskas
mokslas@javlb.org
Mokslo tarybos pirmininkas/
Chair, Academic Affairs
734-741-8378
Kun./Rev. Valdas Aušra
religija@javlb.org
Religinių reikalų tarybos pirmininkas/
Chair, Religious Affairs
Gražvydas Supronas
socialiniai@javlb.org
Socialinių reikalų tarybos pirmininkė/
Chair, Social Services
Auksė Motto
svietimas@javlb.org
Švietimo tarybos pirmininkė/
Chair, Educational Affairs
551-574-1805
Danelė Vidutienė
visuomeniniai@javlb.org
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė/
Chair, Public Affairs
301-588-5749 301-379-1815
John Howes
spec.projektai@javlb.org
Vicepirmininkas specialiems projektams/
Vice President, Special Projects

JAV LB prezidiumas

Pirmininkas
Juozas Polikaitis – jpolikaitis@aol.com
Nariai:
Regina Balčaitienė – reggot@yahoo.com
Rima Girniuvienė – rimagirnius@hotmail.com
Laima Šileikytė-Hood – ljhood@verizon.net
Dalia Shilas – daliafoto@gmail.com

Kontrolės komisija

Dr. Rimvydas Baltaduonis (pirmininkas) – kontrole@javlb.org
Nerija Orentienė – nerija@orentas.com
Daina Petkevičienė – dminkute@hotmail.com

PLB Komisija

Dr. Rimvydas Baltaduonis – rimvydas.baltaduonis@gmail.com
Laura Vidžiūnaitė – laura.vidziunaite@gmail.com
Kęstutis Eidukonis – Kasey_E@msn.com
Vytautas Maciūnas
Jonas Prunskis
Austėja Sruoga