Taryba

XXII Tarybos sesijos dalyviai ir svečiai

XXII Tarybos sesijos dalyviai ir svečiai

 

Taryba kasmet nustato metams veiklos gaires. Taryba renkama trejiems metams; dabartinė Taryba atsakinga už JAV LB veiklą 2018-2021 metais. Tarybą sudaro 60 rinktų atstovų ir, ex officio, 10 apygardų pirmininkų.

Atstovus į tarybą renka vyresni negu 18 m. lietuviai, lietuvių kilmės amerikiečiai ir net jų nelietuviai sutuoktiniai.

Kasmetinės Tarybos sesijos vyksta vis kitoje vietoje. 2018 m. Tarybos suvažiavimą organizavo Portland, OR, bendruomenė.

XXII Tarybos prezidiumas (2018-2021 m.)

Prezidiumo pirmininkė
Nerija Orentas – nerija.orentas@gmail.com
Prezidiumo sekretorė
Ingrida Misevičienė – ingrida@gmail.com

Nariai:
Rima Girniuvienė – rimagirnius@hotmail.com
Sigita Šimkuvienė – ssimkute@comcast.net
Artūras Žilys – zilys@lcenter.org