Taryba

XXI JAV LB Tarybos sesijos dalyviai ir svečiai

XXI JAV LB Tarybos sesijos dalyviai ir svečiai

Taryba kasmet nustato metams veiklos gaires. Taryba renkama trims metams; dabartinė taryba atsakinga už JAV LB veiklą 2015-2018 metais. Tarybą sudaro 60 rinktų atstovų ir, ex officio, 10 apygardų pirmininkų.

Atstovus į tarybą renka vyresni negu 18 m. lietuviai, lietuvių kilmės amerikiečiai ir net jų nelietuviai sutuoktiniai.

Metinis tarybos suvažiavimas vyksta vis kitoj vietoj. 2015 m. tarybos suvažiavimą organizavo Cleveland, OH, apygarda.