Tarybos rinkimai

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms.

JAV LB Taryba bus renkama 2018 m. gegužės 1 – 15 d. Rinkimai vyks visose 10-yje apygardų, iš kurių trys dar yra suskirstytos į rinkiminius rajonus. Dešimt vienos apylinkės narių gali siūlyti toje apygardoje ar rinkiminiame rajone gyvenančius kandidatus. Kandidatai turi raštiškai sutikti kandidatuoti. Visi pasiūlyti kandidatai yra įtraukti į bendrą tos apygardos ar rinkimų rajono kandidatų sąrašą. Kandidatų skaičius neribojamas, bet kiek jų bus išrinkta į Tarybą, priklausys nuo toje apygardoje ar rinkimų rajone balsavusių skaičiaus.

Norintieji kandidatuoti į Tarybą turi pristatyti užpildytą Kandidato anketą su parašais Apylinkės arba Apygardos (jei Apylinkės nėra) rinkiminei komisijai ne vėliau nei š.m. kovo 15 d.

Kandidato anketa

Daugiau informacijos rasite adresu http://tarybosrinkimai2018.com/