Lietuvos garbei – aplink pasaulį motociklu per 2,5 metų

Šių metų birželio 11 d. į kelionę motociklu aplink pasaulį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 100-ųjų metinių paminėjimui, leisis Tadas Gelžinis. Paremkime kilnią Tado misiją! Išsamesnę informaciją apie Tadą, jo kelionę bei galimybes paremti šį prasmingą projektą rasite čia

freetoride_sponsors EN

 

Dalia Cidzikaitė. Kad įdėtas darbas neštų geresnių vaisių

Šiais metais Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių bendruomenė mini 65-ąsias įkūrimo metines. Nuo 1951-ųjų nuveikta labai daug, tačiau bene svarbiausias dalykas, kuriuo JAV LB pagrįstai gali didžiuotis, tai – iki šiol sėkmingai puoselėjama lietuvybė, estafetės kartelę pamažu perduodant naujausios emigracinės bangos atstovams. Apie JAV LB nueitą kelią, dabartį ir laukiančius iššūkius kalbuosi su ilgamete šios organizacijos nare Janina Udriene.

Miela Janina, ar prisimenate, kada ir kaip tapote JAV LB nare?

Įstrigo atminty 1965 metų eilinis darbelis, pareikalavęs greitos orientacijos. LB Detroito apylinkės pirmininkas tuo metu buvo mano vyro brolis advokatas Arūnas Udrys. Visuose telkiniuose pirmininkai turi rūpintis ne tik metinio susirinkimo turiniu, bet ir tinkama aplinka dalyviams bei – draugystės dėlei – kavos puodeliu. Arūnas paprašė, kad padėčiau paruošti kavą. Lietuvių namų virtuvėje radome tik tirpios kavos, kurią greitosiomis supylėme į kavos krepšelį. Užliejus vandeniu kava tapo kaip akmuo. Abu puolėme gelbėti padėtį, kol pagaliau „išvirėme“ tą „nuostabią kavą“. Nors to, kas vyko susirinkime, nelabai prisimenu, mūsų abiejų, neseniai aukštuosius mokslus baigusių, kavos virimo pastangų nepamiršau ir šiandien.

Kadangi LB priklauso visi lietuviai, oficialiai į ją man užsirašyti nereikėjo. Turbūt to meto apylinkės sekretorius įrašė mane į narių gretas, o solidarumo mokestį mokėdavo mano vyras. Tad net ir tuo rūpintis nereikėjo. Nuo 1965 metų, kiek sąlygos leido, LB veikloje dalyvavau dirbdama Detroito apylinkės valdybų sudėtyje. Esu vedusi daug renginių bei minėjimų, kuriems reikėdavo kruopščiai pasiruošti pristatant iškilius prelegentus, svarbius Amerikos valdžios pareigūnus ir kūrybingus menų puoselėtojus – tiek vietinius, tiek iš Lietuvos atvykusius.

9133068e040a862bbb2ded2d9a0bde8eb67957bf
Janina Udrienė

Nuo jaunų dienų esate aktyvi Ateitininkų organizacijos narė. Kodėl šalia ateitininkų pasirinkote JAV LB? Ar tada, kai prisijungėte, ji buvo populiari tarp Jūsų kartos žmonių?

Tuo metu, kai prisijungiau, JAV LB vadovavo labai pajėgūs žmonės — tikri patriotai, išsilavinę ir visuomeniški piliečiai. Mano kartos žmonės tuo metu augino mažylius ir labiau rūpinosi jų ateitimi bei savo tobulėjimu ir pažanga pasirinktoje profesijoje. Kadangi pagrindinė LB veikla buvo pajėgių vyresniųjų rankose, turėjusių žymiai daugiau žinių, atsakomybės bei ryžto, man ir, be abejo, mano bendraamžiams reikėjo atlikti pagalbininkų, o ne vadovaujančiųjų vaidmenį.

Kuo Jums imponavo JAV LB?

Nuo pirmo susipažinimo man labai imponavo Lietuvių charta [paskelbta Vokietijoje 1949 m. birželio 14 d. – D. C.], kurioje išvardyti lietuvių tautos siekiai ir jų įgyvendinimo būdai, aptariama kalbos, šeimos, kultūros, mokyklos, spaudos bei istorijos reikšmė. Ši Charta yra kiekvieno susipratusio lietuvio aiškus kelrodis, svarbus ir šiandieną. Kai turiu progą supažindinti jaunuomenę su JAV LB, visad išryškinu šio dokumento idėjas. Jeigu yra skaitytojų, nesusipažinusių su minėtu dokumentu, labai raginu ją perskaityti JAV LB tinklalapyje: www.javlb.org. Šis kelrodis buvo surašytas idealistų, bet pritaikytas visiems piliečiams, kuriems rūpi tautinis identitetas, bendra žmogaus erudicija ir kultūrinis paveldas. Kad LB pirmtakai, lietuviai intelektualai, Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai, prieš 65-erius metus pramatė reikalą išeivijoje suburti tokį vienetą kaip Lietuvių bendruomenė, kuri sujungtų visus lietuvius ir padėtų jiems išlikti lietuviais šiame svetingame krašte, yra taip pat imponuojantis reiškinys.

fcd8912b2ede9e8c6bc19d6b69350fc7c0b25f43
Janina Udrienė ir Juozas Polikaitis JAV LB tarybos sesijoje Orlando mieste, Florida, 2010 m.

Negaliu nepaminėti vieno ypatingo renginio, pasilikusio mano atmintyje. Tai 1993 m. Detroite vykusi Politinė-visuomeninė konferencija, kurią organizavo JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. Algimantas Gečys, o vietinius reikalus tvarkė Mičigano apygardos pirm. Liūda Rugienienė, padedama labai pareigingos darbo grupės. Tarp svečių buvo: Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirm. prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos Ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius, Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis, Seimo nariai Romualdas Ozolas, Aloyzas Sakalas ir Saulius Šaltenis, konsulai Vacys Kleiza ir Juozas Kazickas bei Amerikos lietuviai bendruomenininkai: Valdas Adamkus, adv. Rimas Domanskis, dr. Tomas Remeikis, kun, Antanas Saulaitis, SJ, dr. Kazys Ambrozaitis, Vaiva Vėbraitė, Sigitas Miknaitis, Juozas Polikaitis, prof. dr. Vytautas Bieliauskas, dr. Antanas Razma, Stasys Baras, adv. Regina Narušienė, dr. Jonas Valaitis, dr. Romualdas Kriaučiūnas, prof. dr. Vytautas Vardys ir Vytautas Kamantas. Ši pirmoji tokio unikalaus pobūdžio konferencija suteikė progą geriau pažinti pirmuosius demokratijos žingsnius žengiančius Lietuvos valdžios atstovus bei pasidalinti bendrais visiems tuo metu rūpėjusiais klausimais.

Kokias pareigas esate ėjusi JAV LB? Kurios buvo arčiausiai prie širdies?

Daug metų dirbau Detroito apylinkės valdyboje, kur daugiausia ėjau švietimo atstovės pareigas. Laikui bėgant, keitėsi ir mano pareigos. 1994 metais buvau išrinkta į JAV LB tarybą. Ruošdamasi vykti į savo pirmąją Tarybos sesiją, klausiau labiau patyrusiųjų, kokios bus mano pareigos, nes man buvo svarbu jas atlikti nepriekaištingai. Nors jų atsakymas buvo „Paskaityk įstatus, ir viskas bus aišku“, pasiryžau ne tik juos perskaityti, bet ir daugiau sužinoti per asmeninius šaltinius. Nuvykus į sesiją man labai imponavo dalyvių bendras išsilavinimas ir išsamios žinios politiniais klausimais – tiek apie Lietuvą, tiek ir apie Ameriką. 1996 metais, paprašyta Mičigano apygardos, surengiau vietinės jaunuomenės – jaunų šeimų ir studentų – akivaizdinę apklausą. Apklausoje tarp klausytojų dalyvavo taip pat patyrę bendruomenininkai — Liūda ir Algis Rugieniai, Romualdas Kriaučiūnas, Nijolė Zelwinder, Gražina ir Vytautas Kamantai. Po apklausos ir diskusijų paaiškėjo, kad jaunuomenės supratimas apie LB yra labai ribotas. Tad, susirinkus apsvarstyti išvadas, surašėme rekomendacijas, kaip pagerinti padėtį. Viena iš rekomendacijų buvo bent kelis kartus per mėnesį lietuviškų mokyklų vyresnių mokinių skyriuose vesti pamokėles apie LB, įtraukti žinių apie organizaciją į ateitininkų bei skautų programas. Visas rekomendacijas skelbėme spaudoje ir Tarybos sesijoje. Taryboje dirbau dvi kadencijas. Po aštuonerių metų, perėmusi Mičigano apygardos pirmininkės pareigas, ir vėl tapau Tarybos nare. Per pastaruosius metus ne tik nuolat padedu Detroito apylinkei, bet ir nuvykstu į Grand Rapids, kur yra gražus lietuvių branduolys, vis labiau jungiantis lietuviškai silpnai kalbančiuosius. 2012 m. suorganizavau JAV LB tarybos rinkimus. Buvo be galo daug darbo, bet turėjau gerą darbo grupę, ir rinkimai pavyko. Tais pačiais metais padėjau Krašto valdybos pirmininkei Sigitai Šimkuvienei surengti apylinkių pirmininkų suvažiavimą Detroite. 2013 m., padedant Mičigano tarybos nariams, suorganizavome labai sėkmingą JAV LB tarybos sesiją Detroite. Matydama kartų pasikeitimą ir žinių apie JAV LB stoką, ryžausi parengti trumpą, patraukliai parašytą, nuotraukomis iliustruotą vadovėlį „Kas yra JAV Lietuvių bendruomenė?“ Šis sąsiuvinio formato vadovėlis padeda geriau suprasti JAV LB misiją, jos organizacinę struktūrą ir veiklos būdus. Redaguojant vadovėlį su patarimais prisidėjo S. Šimkuvienė, Tarybos narys iš Nebraskos valstijos Arvydas Urbonavičius ir Tarybos narė iš Čikagos Loreta Timukienė. Praeitais metais, žinodama, kad tai Tarybos rinkiminiai metai ir kad keisis prezidiumas, parengiau dar vieną vadovėlį „Ką veikia JAV LB taryba?“ Mano planuose yra ir daugiau projektų, kurie padėtų naujai prisijungusiems prie LB veiklos geriau suprasti savo vaidmenį.

2015 metais vykusio JAV LB Mičigano apygardos suvažiavimo dalyviai. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): LB Mičigano apygardos valdyba: pirmininkė Janina Udrienė, iždininkas Valdas Piestys, sekretorė Laura Garnytė; antroje eilėje: Liūda Rugienienė, Detroito apylinkės pirmininkė Rigonda Savickienė, Detroito apylinkės iždininkė Jūratė Latvėnienė, Eglė Garbenienė, viešnia iš Floridos Jūratė Miklas, Vida Kinčius, Irena Orentienė, Juozas Orentas, Valentina Rauckienė, Danguolė Jurgutienė, Eleonora Grigaitienė ir LR garbės konsulas Algis Zaparackas; trečioje eilėje: Algis Rugienius, Narimantas Udrys, Daiva Rugieniūtė, kun. Gintaras Jonikas, Arūnas Stašaitis ir Dalia Stonienė. Juozo Vaičiūno nuotr.
2015 metais vykusio JAV LB Mičigano apygardos suvažiavimo dalyviai. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): LB Mičigano apygardos valdyba: pirmininkė Janina Udrienė, iždininkas Valdas Piestys, sekretorė Laura Garnytė; antroje eilėje: Liūda Rugienienė, Detroito apylinkės pirmininkė Rigonda Savickienė, Detroito apylinkės iždininkė Jūratė Latvėnienė, Eglė Garbenienė, viešnia iš Floridos Jūratė Miklas, Vida Kinčius, Irena Orentienė, Juozas Orentas, Valentina Rauckienė, Danguolė Jurgutienė, Eleonora Grigaitienė ir LR garbės konsulas Algis Zaparackas; trečioje eilėje: Algis Rugienius, Narimantas Udrys, Daiva Rugieniūtė, kun. Gintaras Jonikas, Arūnas Stašaitis ir Dalia Stonienė. Juozo Vaičiūno nuotr.

Klausiate, kurios pareigos man prie širdies? Turbūt dėl to, kad esu pedagogė ir daug savo profesinio laiko skyriau sprendžiant problemas klasėje ar įvairiuose akademiniuose komitetuose, kai pamatau kokį nors trūkumą ar problemą JAV LB, mėginu surasti būdą, kaip pagerinti, kad darbas sklandžiau ir prasmingiau būtų atliktas. Noriu, kad įdėtas darbas visad neštų geresnių vaisių.

Kas buvo Jūsų sektini pavyzdžiai, idealai JAV LB? Iš ko mokėtės?

Paminėsiu daugiau detroitiškius. Vienas iš jų – tai Vytautas Kutkus, kuris vienu metu ėjo JAV LB Krašto valdybos pirmininko pareigas. Labai darbštus, sumanus, prieinamas žmogus. Pastebėdavo, kur yra problema, ir mokėdavo ją išspręsti. Mokėjo, kaip jaunesnį paremti, paskatinti, padėkoti už atliktą darbą. Kiti, savo darbu imponavę, buvo dr. Adolfas Damušis, nepaprastai daug pasiekęs lietuvybės puoselėjimo kelyje, mokėjęs su kiekvienu užvesti pokalbį ir draugiškai pabendrauti; dr. Vytautas Majauskas, veiklus visuomenininkas – visad žinojai, kad jeigu jis dalyvaus, tai bus jauku ir smagu, mat turėjo tikrai gerą sąmojį; dr. Romualdas Kriaučiūnas, su kuriuo man teko dirbti įgyvendinant įvairius projektus, jo pareigingumas ir darbštumas man visad sektinas pavyzdys. Tebesižaviu Algimantu Gečiu, kuris, LB atlikęs daug darbų, ėjęs atsakingas Krašto valdybos pirmininko pareigas, ir toliau talkina savo patarimais, konkrečiais darbais ir bendravimu. Jis tikrai ne iš tų, kurie, baigę savo pareigas, sako: „Po manęs – kad ir tvanas.“ Jam labai rūpi LB ateitis, ypač dabar, kai vyksta kartų pasikeitimas. Jo moralinė parama bei praktiški patarimai yra labai svarbūs. Jis ne tik „komentatorius“, bet ir darbininkas, visas pareigas atliekantis pavyzdingai. Yra ir daugiau sumanių ir pareigingų žmonių, su kuriais esu glaudžiai dirbusi. Visus juos gerbiu ir iš jų mokausi.

Kokią prasmę matote iki šiol aktyviai dalyvaudama JAV LB veikloje?

Kadangi matau LB darbo vaisius, geriau suvokiu jos prasmę. Matau mūsų Detroito „Žiburio“ mokyklą ir jos mokinukus, tėvus ir rėmėjus. Daug skaitau ir apie kitas lituanistines mokyklas. Matau, kad lietuvių kalba lieka gyva, perduodama iš kartos į kartą. Tai teikia asmeninio pasitenkinimo. Smagu dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės šventėse, kituose kultūriniuose renginiuose. O koks džiaugsmas, kai visi JAV lietuviai susiburia per Dainų ar Šokių šventes! Visa tai yra JAV LB nuopelnas. Juk ji turi gerai organizuotą struktūrą ir su savo kūrybingais vadovais yra pajėgi steigti bei remti lituanistines mokyklas, organizuoti teatro festivalius, dainų ir šokių šventes, sporto varžybas, mokslo simpoziumus, puoselėti kitą lietuvišką veiklą JAV. Be jos pastangų ir pasiūlytų galimybių būtų daug sunkiau išlikti lietuviais šiame „tautų katile“.

40209cc32ef0fb86a69d5862a3e535de09cec605
JAV LB tarybos nariai (iš kairės į dešinę): Juozas Polikaitis, Regina Balčaitienė, Loreta Timukienė, Sigita Šimkuvienė, Janina Udrienė ir Arvydas Barzdukas, 2010 m.

Jūs šios organizacijos gretose dirbate jau ne pirmą dešimtmetį. Kaip keitėsi JAV LB?

Turbūt geriausiai į šį klausimą galėtų atsakyti tie, kurie JAV LB vadovavo iš pat pradžių ir dabar dar aktyviai seka jos veiklą. Aš prisijungiau truputį vėliau. Didžiausias pasikeitimas, kurį matau, yra tas, kad šios organizacijos aktyvūs nariai jau yra trečios bangos imigrantai, neseniai įsikūrę Amerikoje. Ir lietuviškose mokyklose nemažai mokytojų yra iš šios vėliausios bangos. Jų dalyvavimas yra tarsi dovana, nes mano kartos atstovai labiau įsiliejo į šio krašto gyvenimą ir nebeskyrė tiek laiko lietuviškiems reikalams, kiek jų tėvai. Tad ši naujoji karta atneša naujos energijos, naujo ryžto toliau puoselėti tai, ką pirmtakai mums paliko. Mums belieka padėti bei patarti jiems ir nuolat skatinti neprarasti vilties, kai užklumpa sunkumai.

Kas šiandien džiugina, žiūrint į JAV LB nueitą kelią ir dabartį? Kas kelia nerimą?

Džiugina, kad JAV LB išsilaikė tiek metų. Juk sociologai vis sakydavo, kad tautinei mažumai asimiliuotis, nutautėti tereikia 50 metų. Mums, lietuviams, Amerikoje taip nenutiko. Labai džiugina, kad prie JAV LB jungiasi neseniai iš Lietuvos atvykę jauni žmonės, kad jie mato reikalą jungtis prie savų ir auginti savo atžalyną mokant jį lietuvių kalbos bei papročių.

Kelia nerimą tai, kad kartais žmonės apsiima eiti pareigas, bet darbo atlikti nesiryžta. Visi, kurie apsiima eiti pareigas, turėtų suprasti, kad bus darbo ir kad tam darbui reikės skirti laiko. Norėčiau, kad daugiau naujų žmonių klaustų, skaitytų lietuvišką spaudą, turėtų daugiau organizacinės disciplinos. Nusivylimą kelia, kad kai Lietuvos Nepriklausomybės proga Krašto valdyba suredaguoja puikią rezoliuciją ir paprašo apylinkių ją pristatyti, patvirtinti ir išsiųsti savo valstijos Kongreso nariams bei administracijos atstovams, iš 50 apylinkių tai atlieka vos 6–7. JAV LB finansų vicepirmininkas taip pat dažnai pasiskundžia, kad jam reikia daug kartų priminti apylinkės iždininkams laiku atsiskaityti su finansais — juk visi turėtume suprasti, kad IRS [JAV federalinė mokesčių agentūra – D. C.] atsiskaitymo termino nekeičia. Nors šie trūkumai nėra jau tokie esminiai, jų panaikinimas labai palengvintų bendrą darbą.

Ar JAV LB tebėra reikalinga? Ką ji gali pasiūlyti, ko pamokyti šiandieninį Amerikos lietuvį?

JAV LB reikalinga, nes tai vienintelė organizacija, kuri jungia visus lietuvius. Didesniuose telkiniuose veikia įvairūs klubai, chorai, šokių grupės, jaunimo organizacijos, labdaros organizacijos – JAV LB juos remia ir jungia; ji yra reprezentatyvi organizacija. Ambasadorius Žygimantas Pavilionis ne vieną kartą yra pabrėžęs, kaip svarbu būti gerai susiorganizavusiems, ypač kai reikia pristatyti ir spręsti iškilusias problemas. Nors didesniuose lietuvių telkiniuose lietuviškos veiklos netrūksta ir ten LB labiau atlieka jungimo/rėmimo funkciją, mažesniuose telkiniuose, kadangi LB turi stiprius organizacinius pagrindus, ji suteikia galimybę bendrauti – pasiūlo veiklos sritis ir veiklos būdus. Tokiu būdu veiklos aruodas pasidaro aiškesnis ir prasmingesnis.

Ko palinkėtumėte JAV LB, jos dabartiniams ir būsimiems nariams bei vadovams?

Nariams palinkėčiau dalintis savo kūrybinėmis bei darbo jėgomis, nebūti tik vartotojais, bet ir davėjais. Yra daug maloniau ką nors naudingo, prasmingo pačiam padaryti, negu tik imti tai, ką kiti padarė. Vadovaujantiems, pasiryžusiems eiti atsakingas, svarbias pareigas įvairiose srityse – kultūros, mokslo, religinių reikalų, socialinių reikalų, švietimo, visuomeninių reikalų, informacijos, jaunimo, organizacinių reikalų ar ekonomikos reikalų, – linkiu ištvermės, kūrybingų idėjų, darbingų ir pareigingų bendradarbių. Visiems vadovams linkiu būti gerais šaukliais, kurie pritrauktų gausybę jaunų žmonių, nes nuo jų priklausys šios bendruomenės ateitis. O Krašto valdybos pirmininkui/-ei linkiu aiškios vizijos, neišsenkančios energijos ir Dievo palaimos vedant JAV LB šiuo įdomiu gyvenimo keliu, kuriame vertiname savo kilmę ir saugome savo tautinį lobį, tuo praturtindami save ir visus tuos, kurie jungiasi prie mūsų „lietuviškos šeimos“.

Straipsnis publikuotas balandžio 21 d. Bernardinai.lt

Maine steigiama nauja JAV LB apylinkė

Maine, šiauriausioje JAV Rytų pakrantės valstijoje, vietos lietuviai gegužės 1 dieną oficialiai steigia JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkę „Atlantas“. Organizatoriai kviečia visus Maine ir New Hampshire lietuvius, lietuvių kilmės asmenis ir jų sutuoktinius atvykti į šventę ir aktyviai įsitraukti į bendruomenės veiklą.

Šventė vyks Pranciškonų vienuolyno svečių namų salėje Kennebunk miestelyje (26 Beach St.). Šventinėje programoje ketina dalyvauti garbūs svečiai: Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius, JAV LB Krašto Valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, JAV LB Naujosios Anglijos Apygardos pirmininkė Dr.Regina Balčaitienė. Koncertuos Maine gyvenanti lietuvių dainininkė, kompozitorė, pianistė ir poetė Gintarė Jautakaitė. Vaišės suneštinės, bus renkamas simbolinis „Solidarumo“ – JAV LB narystės mokestis.

Daugiau informacijos Maino lietuvių „Facebook“ puslapyje: https://www.facebook.com/groups/883022788403512/. Apie dalyvavimą būtinai praneškite lbatlantas@gmail.com.

ME LB Atlantas Plakatas

Vyksta pirmasis lietuvių kalbos A1-A2-B1 mokėjimo lygių nustatymo testas

Balandžio 16-17 dienomis šešiose JAV vietovėse vyko pirmasis Lietuvių kalbos A1-A2-B1 mokėjimo lygių nustatymo testas (dar dviejose vietovėse jis vyks artimiausiu metu, daugiau informacijos – https://www.facebook.com/javlb.svietimotaryba/photos/a.448953365165678.102693.445086145552400/1071242449603430/?type=3&theater )

Testą Kazickų šeimos fondo iniciatyva ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu sudarė Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedra, jo tikslas – pagal pasaulyje pripažintą metodiką patikrinti ir įvertinti testo dalyvių lietuvių kalbos žinias. Sėkmingai išlaikiusiems šį testą bus išduodami Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros pažymėjimai, kuriuose bus nurodytas kalbos mokėjimo lygis.

Šis testas balandžio 17-ąją vyko ir Niujorke, Susivienijimo lietuvių Amerikoje patalpose. Susirinkusiuosius pasveikino LR generalinis konsulas Niujorke gerb. Julius Pranevičius, linkėdamas visiems sėkmės istorinio – pirmojo testo metu. Į jaunimą kreipėsi ir Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro generalinė direktorė Neila Baumilienė, kviesdama kiekvieną tapti lietuvių kalbos ambasadoriumi. Niujorko ir apylinkių jaunimo lietuvių kalbos žinias tikrino Niujorko Maironio, A. Kazickienės ir Bostono lituanistinių mokyklų mokytojų komisija, turinti specialų paruošimą. Mokytojos dalyvavo Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros egzaminuotojų seminare Bostone bei įvykdė egzaminuotojų programos reikalavimus.
Džiugu, kad lietuvių kalbos besimokantiems jaunuoliams buvo sudaryta galimybė gauti įvertinimą už ilgametį nelengvą darbą ir atkaklumą. Pažymėjimas apie lietuvių kalbos mokėjimo lygį suteikia galimybę gauti papildomų kreditų vidurinėse ir aukštosiose JAV mokyklose.
N.Baumilienės nuotraukose – pirmojo Lietuvių kalbos A1-A2-B1 mokėjimo lygių nustatymo testo Niujorke dalyviai su tėvais, Generalinio konsulo J.Pranevičiaus sveikinimas, testui pasiruošęs jaunimas.

niujorkoLTegzaminasB niujorkoLTegzaminas niujorkoLTegzaminasA

Tikrasis lietuvių kalbos A1-A2-B1 mokėjimo lygių nustatymo testas 2016 (jaunimui)

KADA: 2016 m. balandžio 17d. (sekmadienį ),10 val ryte.
KUR: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, 307 West 30th Street, New York NY 10001-2703, (dėl kitų egzamino laikymo vietų rašykite Gailutei Urbonaitei-Narkevičienei lietuviukalba@hotmail.com)
KAS GALI LAIKYTI: 2002m. gimimo ir vyresni jaunuoliai, nebūtinai lankę lituanistines mokyklas
MOKESTIS UŽ EGZAMINĄ:$30
REGISTRACIJA: iki balandžio 13 dienos, (Monika Paulavičiūtė Kungienė mpaulaviciute@hotmail.com, tel. 718-809-9235)
SUKURTAS: ŠMM užsakymu Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų komandos
Egzamino trukmė – 4 val. (su pertraukomis).
1) skaitymas ir rašymas (1 val.)
2) klausymas: 20 min.
3) kalbėjimas: 12 min. vienam mokiniui (filmuojamas)
TURINIO SUNKUMAS: A1, A2, B1 – trys lygiai viename teste, nuo lengviausio iki vidutinio sunkumo.

EGZAMINUOS: Niujorko Maironio, A. Kazickienės ir Bostono lituanistinių mokyklų mokytojų komisija. Jos dalyvavo Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros egzaminuotojų seminare Bostone bei įvykdė egzaminuotojų programos reikalavimus.
PAŽYMĖJIMAS: Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedra.

Priimamos paraiškos valstybinėms stipendijoms 2016-2017 mokslo metams

Informuojame, kad paskelbtas Lietuvos Respublikos valstybinių stipendijų kvietimas 2016-2017 mokslo metams.Užsienio lietuviai, studijuojantys įvairiuose pasaulio universitetuose, gali teikti paraiškas:

  • lietuvių kalbos 2016 m. vasaros (liepos, rugpjūčio mėn.) kursams Lietuvos aukštosiose mokyklose;
  • lituanistikos (baltistikos) studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, studijos vyks 2016 m. rudens (rugsėjo–sausio mėn.) semestre ir (ar) 2017 m. pavasario (vasario–birželio mėn.) semestre.

Išsami informacija pateikiama Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje: www.scholarships.lt

 

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos ir reikiami dokumentai turi būti atsiųsti kvietimuose nurodytu adresu ir nustatytu laiku  – iki š. m. balandžio 1 d.

Į Portlandą pergalingai sugrįžo Sabonis

Laurynas R. Misevičius  – Portland, OR

Domantas Sabonis su Gonzaga universiteto vaikinų krepšinio komanda triuškino portlandiečius

Kuomet 1996 metais Portlando mieste pasaulį išvydo Arvydo Sabonio jauniausias sūnus Domantas, nei vienas iš judviejų negalėjo įsivaizduoti, kad už 20 metų į „Rožių miestą“ jaunėlis sugrįš kaip kaimyninės Vašingtono valstijos Gonzaga universiteto „Bulldogs“ vaikinų krepšinio komandos lyderis. Na, o tų pačių 1996-ųjų gegužę „University of Portland“ pateikė didžiausią visų laikų savo aukštosios mokyklos istorijoje siurprizą, „užtildę“, atrodė, neįveikiamus „Buldogus“ ir iškovoję kelialapį į NCAA pirmojo diviziono finalinį turnyrą. Tačiau užvakar jaunasis Sabonis ir kiti Gonzagos reprezentantai tvirtai laikė visų rungtynių pranašumą savo rankose ir gan lengvai iškovojo dvidešimtą pergalę šių metų WCC konferencijos reguliariajame sezone. Pats Domantas savo gimtojo miesto universiteto komandai įmetė 17 taškų, sugriebė 11atšokusių kamuolių ir pasiekė jau septintąjį šiame sezone dvigubą dublį. Jam puikiai talkino Amerikos lietuvis Kyle Dranginis, surinkęs 16 taškų bei pataikęs 4 tritaškius metimus (tuo tarpu visa Gonzaga komanda jų įskraidino net 15, vasario 11-ios vakarą Portlando universitetą įveikusi aiškia persvara 92-66).

Jeigu kartą į metus atvykdamas į Portlandą su savo komandos draugais, Domantas gali pelnytai tikėtis pergalės, vis gi kažin, ar jis ir visa Gonzagos ekipa tikėjosi palaikymo didelės grupės sirgalių, kilusių iš kito pasaulio krašto! Net ir septynis sezonus NBA “Trail Blazers“ rungtyniavęs vyresnysis Sabonis kažin, ar kada susilaukė tokio organizuoto lietuvių kontingento „Rožių kvartale“, kaip praėjusį ketvirtadienį „Chiles“ arenoje University of Portland jo jauniausias sūnus. Vieną iš lietuvių, atėjusių vasario 11-ąją palaikyti Domanto ir „Buldogų“, puikiai pažinojo ir jo tėvas Arvydas. 1991-ais metais jaunas kino operatorius Edis Jurčys persikraustė iš Los Anželo į Portlandą bei užsiregistravo tarptautinėje vertėjų mokykloje, per kurią Edį ir susirado „Trail Blazers“, ieškoję Lietuvos krepšinio legendai vertėjo iš anglų į lietuvių kalbas. Edis bendravo su Sabonių šeimyna ištisus penketą metų. Šalimais Portlando zoologijos sodo gyvenusiems lietuviams E.Jurčys ne tik talkino kasdieniniuose reikaluose, bet ir įamžino mažųjų Saboniukų vaikystę. Fotografijos pagrindų iš menininko pramoko ir pats Arvydas. Į Gonzagos ir Portlando universitetų varžybas Edis atvyko nešinas Sabonio vaikų nuotraukos, darytos Arvydo namuose Canyon Road, tačiau pats nebeprisiminė, kuri iš atžalų yra Domantas – tuo tarpu Sabo jaunėlis iškart atpažino save ankstyvoje vaikystėje ir suraitė autografą Edžio atminčiai (Ingridos Misevičienės nuotr. Sabonio autografas Edžiui Jurčiui).

SAM_6707

Po rungtynių su spaudos atstovais trumpai bendravęs ilgametis Gonzaga „Bulldogs“ vaikinų krepšinio komandos treneris Mark Few taip pat išskyrė lietuvių bendruomenės indėlį, palaikant kaimynus iš Vašingtono valstijos, džiaugėsi puikiu savo žaidėjų pataikymu iš toliau (Spokane miesto atstovai ketvirtadienį pataikė 15 tritaškių iš 26), kas ir nulėmė greitą jo auklėtinių atitrūkimą antrajame kėlinyje. Mačo pradžioje į tvirtus Portlando „Pilotų“ gynybos gniaužtus papuolęs lietuvaičių numylėtinis sunkiai rinko taškus, neretai prieš Saboniuką išdygdavo net 3 varžovai, bet po pertraukos Oregono valstijos reprezentantai greitai pavargo. „Labai būtų įdomu Domantą kada nors išvysti ir JAV olimpinėje komandoje,- su vos jaučiama sarkazmo gaidele, išvydęs lietuvius žurnalistus, prasitarė M. Few, „bet aš žinau vieną didelį žmogų (iš Lietuvos), kuris to niekuomet (savo vaikams) neleistų“…tačiau ir aš įsitikinęs, kad to net sapnuose neišdrįstų padaryti ir pats Domantas, kuris mums prisipažino, jog netgi oficialiame savo universiteto pristatymo buklete bei Gonzaga “Buldogų” tinklapyje išsireikalavo, kad jo kilmės miestas būtų įrašytas Nemuno krašto Kaunas, o toli gražu ne Portlandas, nors jame Saboniukas praleido šešerius pirmuosius savo gyvenimo metus.  Tik Spokane miestelyje, nors ir kerinčios Vakarų pakrantės gamtos prieglobstyje, kartais Domantui nuobodoka, neturi ir draugės kol kas, tačiau žino, kad būtinai ieškos lietuvės. Monotonišką kasdienybę prasklaido dažnai savo jaunėlio atskrendantys aplankyti broliai, štai ir per Šv. Kalėdas Žygimantas su Tautvydu buvo kartu užjūryje pas Domą. Sekantį mėnesį jis pamatys ir abu tėvus – Arvydas su Ingrida atskris su savo “pagranduku” susitikti Las Vegase, į Amerikos lošimų sostinę Gonzaga “Buldogai “ kviečiami savaitgaliniam krepšinio turnyrui. Atsisveikinę su nuoširdžiu ir netikėtai itin kukliu Lietuvos krepšinio legendos sūnumi pažadėjome susitikti Spokane, o Arvydui su Ingrida Saboniams norisi visų mūsų ir, esu įsitikinęs, daugelio kitų lietuvių vardų tarti nuoširdų ačiū, kad nepaisant didelio spaudimo ir beveik neribotų galimybių, sugebėjo užauginti tokį savo tautos ir krašto patriotą, kuris, beje, dar tik pradeda garsinti mūsų šalį. Atžalynas užaugo, reiškia, galime pritildyti kritikus ir… tapo ramiau dėl Lietuvos ir daugelio mūsų mėgstamiausio žaidimo ateities.

Ingridos Misevičienės, Dariaus Kuzmicko ir Edžio Jurčio nuotraukose:

 kuda-05495 (1)

Lietuviška palaikymo komanda Portlando universitete iškart po varžybų su Domantu Saboniu

 

 kuda-05483

 Domo autografas ant Portlando Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Ingridai Misevičienės Sabonio marškinėlių

 

kuda-05485 

Domantas Sabonis Nr. 11 – vienas Gonzaga universiteto „Buldogų“ lyderių

 

Domantas atakuoja

Gonzaga universiteto dvikova su University of Portland vasario 11-ąją – Domas „pravalo“ kelią link varžovų krepšio

 

Domantas ir antram plane Dranginis

Sabonis ir antrajame plane kairėje kampe K. Dranginis

 

02.11.2016-55

Domantas ir ŠALFASS pirmininkas Laurynas R. Misevičius (dešinėje)