Tarybos ir KV bendra nuotrauka

JAV LB KV veiklos ataskaita

JAV LB XX Tarybos trečiajai sesijai

JAV LB KV pirmininkė Sigita Šimkuvienė

 

Kiekvienais metais Lietuvių Bendruomenė kaip organizacija priskaičiuoja dar vienerius metus prie savo gyvavimo. Taip ir mūsų kadencija suskaičiavo savo antrus kadencijos metus, kurie prabėgo greitai su gausybe svarbių įvykių mums, Lietuvai ir pasauliui.

Pirmiausiai noriu pristatyti naujus Krašto valdybos narius: vicepirmininkė organizaciniams reikalams Austėja Sruoga, iždininkas Juozas Kazlauskas, vicepirmininkas sporto reikalams (ŠALFASS atstovas) Tomas Mitrulevičius. Noriu padėkoti buvusiems KV nariams dr. Žydrūnui Gimbutui, Laurynui Vismanui, Arvydui Bubuliui už tai, kad su mumis žengė sunkiausius pirmus metus.

Per praėjusius metus teko lankytis įvairiuose apylinkių renginiuose ir šventėse Portland, OR, Seatle, WA, Filadelfijoje, Indianapolyje, Čikagoje, NY, Rytiniame Long Island, Hartford, Waterbury. Dabar jau apkeliavusi beveik visą ,,svietą“, daugiau pažįstu apylinkes ir vietoves, artimiau žinau jų džiaugsmus bei problemas ir kaip KV gali prisidėti prie jų lietuviškos veiklos paįvairinimo, pastiprinimo.

Per šiuos metus KV pagerbė nusipelniusius LB veikėjus, įteikiant jiems jubiliejinį Žalgirio mūšio medalį.

Švietimas

Turbūt visi pritarsite mano minčiai, kad vaikai yra mūsų ateitis, tad ir Švietimo sritis Krašto valdybos veikloje užima vieną svarbiausių vietų. Labai vertinu Daivos Navickienės ir jos vadovaujamos Švietimo tarybos darbą. Pasirašyti bendradarbiavimo projektai su Švietimo ir mokslo ministerija, ruošiami bendri projektai lituanistinių mokyklų mokytojų darbui palengvinti, paruošiant naują mokomąją medžiagą, pritaikytą mūsų lituanistinėms mokykloms. Lituanistinių mokyklų mokiniai – būsimi LB nariai, tad juos auginti LB organizacijos dvasia ir perteikti jos tikslus reikia nuo mažens. Prezidiumo narė Janina Udrienė su darbo grupe ruošia LB vadovėlį lituanistinių mokyklų mokiniams, kuris supažindins su Lietuvių Bendruomene, jos struktūra ir veikla.

Jaunimo reikalai

Artimai bendradarbiauta su Lietuvių jaunimo sąjungos (LJS) nariais L. Boberiene , M. Bernotaite, A. Juška, S. Vėbra, svarstant jaunimo sąjungos veiklą. Pagaliau pasiekta, kad būtų sudaryta nauja jos valdyba, įvykęs LJS suvažiavimas Los Angeles parodė, kad organizacija neturi lyderių ir būtina ruošti seminarus – apmokymus naujiems veikėjams surasti. Krašto valdyba prisidėjo prie studentų žiemos stovyklos rengimo Pocono kalnuose, PA. Paruošta apklausa jaunimui ir išsiuntinėta į apylinkes, paskelbta veidavietėje ir tinklapyje.

LISS programa

Šeštus metus gyvuojanti programa šią vasarą globojo dvidešimt devynis studentus. Studentai dirbo dviejuose miestuose – daugiausia Vilniuje ir du Kaune. LISS darbo komitetas padėjo programos vadovams dirbti su studentais. Susitarta su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) prorektore Aukse Balčytiene dėl efektyvesnio JAV LB KV ir VDU bendradarbiavimo LISS programai pagerinti. Buvo sukurtas LISS veidavietės puslapis dėl studentų laisvalaikio po darbų. Studentai dalyvavo Klaipėdoje vykusios Jūros šventės renginiuose, bet svarbiausia – kad LISS programos geografija plečiasi. Susitikta su Klaipėdos universiteto (KU) rektoriumi ir jo darbo grupe dėl LISS bendradarbiavimo su KU. Šiuo metu dirbama prie bendradarbiavimo sutarties, kur man talkininkauja vicepirmininkas spec. projektams dr. Rimas Vaičaitis. Prie LISS programos turėjome 5 moksleivius, kurie dirbo Vilniaus savivaldybės labdaros projektuose. Programa pakeitė pavadinimą – nuo šiol ji bus vadinama ,,Gimnazistai – Lietuvai“. Kitais metais norime išplėsti šią programą. Dėkojame Rasai Ardytei-Juškienei už darbą su LISS programos dalyviais.

Kultūra

Tarybos pirmininkė Rūta Pakštaitė- Cole glaudžiai bendradarbiauja su apylinkėmis ir telkiniais, padėdama jiems su meniniais atlikėjais ir muzikinėmis programomis. Ji ir toliau renka JAV gyvenančių lietuvių kilmės meno žmonių sąrašą, sukūrusi veidavietę ,,Uogienė“ (https://www.facebook.com/LTArtsJamUSAUogiene?fref=ts), kurioje patalpinama informacija apie įvairius koncertus ir atlikėjus, meno parodas.

Svarbiausi šių metų kultūriniai įvykiai – Lietuvoje vykusi dainų šventė, kurioje dalyvavo mūsų išeivijos dainininkai ir šokėjai. Šiandien, spalio 10 d. Lietuvių sostine vadinamoje Čikagoje prasidėjo Teatro festivalis, kuriame dalyvauja šešios grupės: iš Lietuvos Glinskio teatras, iš Kanados, Punsko, Detroito, Čikagos. Tikimės, kad šis renginys suteiks čikagiškiams ir jų svečiams malonių įspūdžių.

Labai svarbų darbą atlieka vicepirmininkė archyvų reikalams Dalė Lukienė. Ji atsakinga už LB ir kitų lietuviškų organizacijų archyvus. Jos dėka Čikagoje suorganizuotas archyvų seminaras, pranešėjais pasikvietus archyvarus iš Lietuvos. Gera žinia, kad jau pradėti tvarkyti nusipelniusių LB veikėjų archyvai. Pasamdytas darbuotojas, kuris jau sutvarkė gerb. A. Gečio archyvą.

Finansai

Jau antrus metus pasiraitojęs rankoves pluša mūsų vicepirmininkas finansams Algimantas Gustaitis. Manau, kad ši Krašto valdyba tikrai gali pasidžiaugti pavyzdiniu finansų tvarkymu. Kiekvienai apylinkei, apygardai ar asmeniu, Lietuvių Fondui ir kitoms organizacijoms vicepirmininkas A. Gustaitis parašė padėkos laiškus, padėkodamas už aukas. Manau, tai labai svarbu mūsų organizacijoje. Dar vis turime ,,išlendančių“ nesutvarkytų, neapmokėtų sąskaitų, nebaigtų finansinių projektų.

  1. Gustaitis KV dirba ir kaip administratorius, už šį darbą neimdamas jokio atlyginimo, nors praeitos Tarybos nutarimuose buvo pasiūlyta administratoriui mokėti algą.

Ekonomikos klausimai

Vicepirmininkė ekonominiams reikalams A. Kavakienė – verslininkė, ,,pramušusi“ eksporto iš Lietuvos į JAV ledus. Manau, pasitelkusi asmeninę patirtį ir atstovaudama JAV Lietuvių Bendruomenei, padės Lietuvos įmonėms su informacija apie galimybę jų produktams įsitvirtinti JAV rinkoje.

Darbo susitikimai

Antrus kadencijos metus teko turėti darbinius susitikimus mūsų diplomatais – LR ambasadoriumi Ž. Pavilioniu, generaliniu konsulu Čikagoje M. Gudynu, buvusiu generaliniu konsulu New York‘e Valdemaru Sarapinu. Daug darbo susitikimų vyko Čikagoje: su LF valdybos pirmininku Marium Kasniūnu, gerbiamu Stanley Balzeku, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos pirmininku dr. Robertu Vitu.

Lietuvoje dirbant su LISS stažuočių programa, turėjau susitikimus su gerbiamu profesoriumi A. Avižieniu, VDU universiteto prorektore Aukse Balčytiene.

Manau, kad jau laikas JAV Lietuvių Bendruomenei parodyti Lietuvai, ką ji veikia, kuo gyvena, kodėl mums taip rūpi Lietuvos gyvenimas. Sostinė ir Kaunas tikrai daug žino apie mūsų išeiviją. Pernai per Pasaulio lietuvių sportines žaidynes ir uostamiestis sužinojo daugiau apie išeivijos lietuvius. Šiais metais aplankėme šešis Lietuvos rajonus – Uteną, Kupiškį, Anykščius, Biržus, Tauragę, Klaipėdą, Kauną – susitikome su miestų merais ir jų padėjėjais, pristatėme LB veiklą, ieškojome glaudesnių bendradarbiavimo galimybių. Keletas miestų merų paprašė tarpininkauti, surandant miestus-partnerius bendradarbiavimui. Manome, kad šie ryšiai padės Lietuvai, išeinant į JAV rinką su savo produkcija.

LR Prezidentūroje susitikta su Prezidentės vyriausia patarėja švietimo, mokslo ir kultūros grupei Rūta Kačkute ir tartasi dėl LISS programos studentų stažuočių atlikimo Prezidentūroje ar Seime. Tariamasi pasirašyti teisinę sutartį tuo klausimu.

Informacija ir lietuviška spauda

Patys žinote, kaip svarbu šiame laikotarpyje informacija. Jos gauname įvairios ir daug. Džiaugiuosi šaunia vicepirmininke informacijai Loreta Timukiene, kad ji tokia darbšti ir pareiginga. Dėkoju jos komandos narei, mano patarėjai dr. Elonai Vaišnienei, kuri talkina jai, atsakinėja į daugybę laiškų, gaunamų į JAV LB paštą. Jau antri metai kaip leidžiamas JAV LB žurnalas ,,Naujienos“. Jo redaktorė KV vicepirmininkė atlieka didžiulį darbą, surinkdama medžiagą leidiniui, pakalbina įvairių kartų lietuvius. Raginu visus užsiprenumeruoti šį leidinį. Žurnalas ,,Bridges“ skaičiuoja 45-us gyvavimo metus. Jo dabartinė redaktorė Teresė Vekteris su administratoriumi Rimu Gedeika sugebėjo žurnalą pateikti skaitytojams aukštos kokybės, su įvairių autorių įdomiais straipsniais. Raginu ir kviečiu prenumeruoti ,,Bridges“ savo artimiesiems, paskleisti šį leidinį tarp mūsų tautiečių, kalbančių ir skaitančių tik angliškai.

Apie Lietuvių Bendruomenės renginius ir šventes skelbiame lietuviškoje spaudoje – laikraščiuose ,,Draugas“, ,,Amerikos lietuvis“, ,,Dirva“. Apie JAV LB veiklą rašo ir Lietuvos, ir amerikiečių spauda. Puikus straipsnis apie Baltijos kelią, parašytas dr. Elonos Vaišnienės, patalpintas į ,,New Haven Register“.

Apylinkės ir apygardos

Gana glaudžiai bendradarbiaujame su apylinkėmis ir apygardomis, galiu pasidžiaugti vykdomojo pirmininko Rimanto Bitėno atsakingumu. Jis turėjo gana daug darbų praėjusiais metais, mat abu turėjome užpildyti susirgusio Lauryno Vismano poziciją.

Sausio mėnesį, kaip ir įprasta, vyko svarbus pasiruošimas Nepriklausomybės šventėms, paketų išsiuntinėjimas apylinkėms. Dar vis pasitaiko atvejų, kai KV stengiasi laiku viską paruošti ir išsiųsti, bet apylinkių pirmininkai nepasirūpina gautą medžiagą išplatinti.

Neatsistebime keleto apylinkių pirmininkų kūrybinga veikla ir sumanumu, galiu paminėti Centrinio NJ apylinkę – Rasa Miliūtė, Rytinio Long Island apylinkė – Rasa Mitrulevičiene, Waterbury, CT apylinkė – Eglė Zylė, Indiniapolio apylinkė – Sigita Nusbaum, San Francisko apylinkė – buvusi pirmininkė Diana Plačiakienė, jos naujas pirmininkas Tomas, Cape Code, MA apylinkė – pirmininkas Zigmas Puišys.

Džiaugiamės aktyviai ir gražiai pagal įstatus ir taisykles dirbančiomis apygardomis CT – Diana Norkienė, Michigan – Janina Udrienė, NY – Algirdas Grybas, Vidurio Vakarų apygarda – Birutė Kairienė, Bostono – dr. Regina Balčaitienė, jos iniciatyva turime naują apylinkę šioje apygardoje – Nantuci apylinkę, kurioje jau šį rudenį steigiasi ir lituanistinė mokyklėlė.

Per praėjusius metus dalyvavau apylinkių ir apygardų renginiuose, KV nariai dr. Elona Vaišnienė, Ruta Pakštaitė-Cole, Rimas Bitėnas, dr. Rimas Vaičaitis buvo kalbėtojais per Nepriklausomybės šventes.

JAV LB ruošiamos šventės

Galime pasidžiaugti darbščiais dainų ir šokių švenčių ruošos komitetais. Tik norime visiems priminti ir pabrėžti – dainų šventė jau ne už kalnų – ji vyks 2015 m. Čikagoje. Dėkojame Dariui Polikaičiui ir Kastyčiui Giedraičiui už jų nepaprastą entuziazmą ir darbštumą. Kviečiame visus aktyviai prisidėti prie šio puikaus renginio sėkmės.

Šokių šventės organizacinis komitetas (pirmininkas Linas Orentas) dirba labai daug ir tikimės, kad Baltimorėje bus taip pat smagu.

Socialiniai reikalai

Galime pasidžiaugti Rimanto Dirvonio ir Juozo Polikaičio veikla – vienas Pasaulio lietuvių centre, kitas ,,Seklyčioje“ rengia turiningas popietes vyresnio amžiaus lietuviams. Lemonte praėjusiais metais darbavosi savanorė, kuri padėjo lietuviams, spręsdama įvairius jiems iškilusius klausimus.

Soc. reikalų pirmininkas G. Supronas atsakingai žiūri į savo pareigas, lankosi Cleveland ,,Sodyboje“, bendrauja su LB patikėtiniais įvairiais klausimais. Rytinio pakraščio apylinkės jau kelinti metai vykdo projektą ,,Svajonių išsipildymas“, kurį remia ir KV socialinis skyrius.

Kunigas Gintaras Jonikas suranda laiko aplankyti tolimesnes lietuvių kolonijas, būti jose kalbėtoju, jis dalyvavo Čikagoje vykusiame jaunimo seminare ,,LaBas“. Šią vasarą gerbiamas kunigas atšventė savo kunigavimo 25-metį.

Mokslo reikalai

Mokslo vicepirmininkės dr. Reginos Balčaitienės darbų raida pakrypo kita linkme, JAV LB neberuošia Mokso ir kūrybos simpoziumo, tad lieka rinkti informaciją apie mūsų jaunus mokslininkus profesonalus, juos suburti, surasti galimybę jų žinias ir patirtį pritaikyti Lietuvoje, bandyti jaunus žmones sudominti Lietuvių Bendruomenės veikla.

Visuomeniniai reikalai

KV Visuomeninių reikalų komisija turi labai daug darbo, susijusio su įvykiais Ukrainoje. Komisijos pirmininkė Danelė Vidutienė išsiuntinėjo apylinkėms kvietimus ir raginimus susisiekti su savo atstovais Kongrese dėl įvykių Ukrainoje, LB apylinkės dalyvauja protesto akcijose, demonstracijose kartu su ukrainiečiais, palaikydami šios tautos norą būti nepriklausomais.

Parašytas padėkos laiškas prezidentui Barack Obama už jo kalbą, pasakytą Estijoje. D. Vidutienė dažnai lankosi LR ambasadoje, tad LB Krašto valdyba yra labai gerai informuota, kas vyksta politiniame gyvenime ir kokios pagalbos iš mūsų kaip oganizacijos tikimasi.

Pasirašytas prašymas LR Užsienio reikalų ministrui L. Linkevičiui dėl LR konsulato įsteigimo LA.

Rinkome aukas dėl ,,Ausburgo kryžiaus” Vokietioje atstatymo (atsakingas R. Bitėnas).

Parėmėme aukomis ,,Misiją Sibiras”.

Ruošiamės ,,Kaimo fondo” vajui. Vyksta parengiamieji darbai (atsakinga Austėja Sruoga – vicepirmininkė organizaciniams klausimams).

Apžvelgus praėjusių metų darbus, pirmiausia noriu padėkoti Lietuvių Fondui, kuris rėmė ir remia LB veiklą. Džiaugiamės jo valdybos pirmininko Mariaus Kasniūno nuoširdžiu bendradarbiavimu ir supratingumu, administratorės Jūratės pareigingumu.

Labai vertiname ir Kazickų šeimos fondo suteiką pagalbą švietimui, LISS programos projektams. Džiaugiamės, kad atsiranda nuoširdžių aukotojų Lietuvių Bendruomenės darbams vykdyti.

Dėkojame prezidiumo pirmininkui Juozui Polikaičiui ir jo dešinei rankai Janinai Udrienei už nuoširdų bendradarbiavimą, darbštumą ir palaikymą mūsų darbuose.

Nuoširdžiai dėkojame Arvydui Barzdukui, kuris su darbščia padėjėja Aušra Kromelis pagaliau po daugelio metų patikslino JAV LB įstatus ir taisykles.

Kreipiuosi į Jus, gerbiami Tarybos nariai, kad prieš priimdami Tarybos nutarimus šioje sesijoje gerai pagalvotumėte, ar juos bus įmanoma įgyvendinti? Taip pat labai raginu pakviesti į Tarybą balotiruotis savo pažįstamus. Nuoširdžiai dėkoju Krašto valdybos nariams už jų pasiaukojimą, vykdant prisiimtus įsipareigojimus.

 

 

 

 

Mokslo premijos paskirtos ir dviems JAV lietuviams

Už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva Švietimo ir mokslo ministerija šiemet apdovanos keturis užsienio lietuvius, iš jų du gyvena JAV. Mokslo premijas gaus Latvijoje gyvenanti kalbininkė Laimutė Balodė, istorikė Katarzyna Korzeniewska-Wolek iš Lenkijos, inžinierius Algirdas Marchertas ir biologas Ramūnas Stepanauskas iš JAV. Premijomis siekiama paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo ambasadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lietuvos visuomenę.

„Lietuvai labai svarbu palaikyti ryšius su užsienyje gyvenančiais ir dirbančiais lietuviais mokslininkais. Bendradarbiavimas duoda puikius rezultatus: gimsta naujos veiklos idėjos, kuriami bendri tarptautiniai projektai, padedantys Lietuvos mokslui aktyviai įsilieti į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę”, – sako švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

Bigelow okeanografijos laboratorijoje dirbantis Vilniaus universiteto absolventas (studijavo 1989–1994 m.) biologas R. Stepanauskas – vienas pagrindinių vienos ląstelės genomikos specialistų pasaulyje. Ekologijos mokslų daktaras aktyviai dalyvauja pasaulio lietuvių mokslininkus jungiančioje asociacijoje „Futura Scientia”, siekiančioje tarptautinio Lietuvos mokslo konkurencingumo, rūpinasi jaunaisiais Lietuvos tyrėjais, sudarydamas jiems tarptautinių stažuočių galimybes.

 

news_13_07_02-2

Inžinierius A. Marchertas – Northern Illinois University profesorius, žinomas branduolinių reaktorių patikimumo tyrėjas, deformuojamų kūnų mechanikos specialistas, Kauno technologijos universiteto garbės daktaras. Branduolinių reaktorių saugumo klausimais konsultavo Nacionalinę Argonne laboratoriją JAV ir Shimizu korporaciją, kaip Lietuvos energetikos instituto konsultantas modeliavo Ignalinos reaktoriaus konstrukcijų saugumą. Dirbo konsultantu įvairiose įmonėse, yra vienas iš tarptautinių konferencijų „Struktūrinė mechanika reaktorių technologijoje“ organizatorių ir rengėjų, nacionalinių techninių ASCE komitetų, ASME, SMiRT, Sigma Xi narys, registruotas profesionalus inžinierius.

marchertas

VU Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros premijai pasiūlyta kalbininkė doc. dr. L. Balodė dėsto lituanistiką Latvijos ir Helsinkio universitetuose. Ji laikoma viena geriausių baltų tikrinių vardų specialisčių pasaulyje. Filologijos daktarė nuolat rūpinasi, kad suartėtų Baltijos regiono akademinės ir etninės bendruomenės. Ji vadovauja Latvijos universiteto Lituanistikos centrui, palaiko ryšius su kitais baltistikos centrais, tarp jų – Vilniaus universiteto Latvistikos centru.

VU absolventė (studijavo 1991–1995 m.) Baltstogės universiteto docentė K. Korzeniewska-Wolek įkūrė Lietuvos studijų centrą Krokuvos Jogailos universitete. Sociologijos daktarė ne tik pati aktyviai dalyvauja šiuolaikinės Lietuvos istorijos ir kultūros tyrimuose, bet ir yra į juos įtraukusi daug lenkų mokslininkų ir studentų, jos pastangomis vyksta Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų mainai.

Kandidatų paraiškas vertino Lietuvos mokslų akademijos ekspertai. Laimėtojus atrinko komisija, sudaryta iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos, Prezidentūros ir Užsienio reikalų ministerijos atstovų.

Iškilmingas premijų įteikimas vyks lapkričio 4 d. 3 val. p. p. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (adresu A. Volano g. 2, Vilnius).

Premijų laureatai savo pasiekimus visuomenei pristatys skaitydami viešas paskaitas:

Dr. Laimutės Balodės paskaita „Iš latvių asmenvardžių istorijos“
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto K. Donelaičio skaitykla (I aukštas),
Universiteto g. 5, Vilnius
2014 m. lapkričio 3 d. Pradžia – 3 val. p. p.

Prof. dr. Algirdo Marcherto paskaita „Kaip aš tapau ‘Tarybų Sąjungos atstovu’ Amerikoje”
Lietuvos energetikos instituto Didžioji posėdžių salė,
Breslaujos g. 3, Kaunas,
2014 m. lapkričio 6 d. Pradžia – 1 val. p. p.

Dr. Ramūno Stepanausko paskaita „Vienos ląstelės genomika: kalbinami po vieną mikrobai prabyla“
Gamtos tyrimų centro posėdžių salė,
Žaliųjų ežerų g. 49 (Verkių rūmai), Vilnius,
2014 m. lapkričio 5 d. Pradžia – 2 val. p. p.

Dr. Katarzynos Korzeniewskos-Wolek paskaita „Socialinė atmintis ir pasipriešinimas. Teorija ir XX a. 8–9 dešimtmečio Lietuvoje tikrovė“
Mykolo Romerio universiteto centrinių rūmų 408 auditorija,
Ateities g. 20, Vilnius,
2014 m. lapkričio 5 d. Pradžia – 2.40 val. p. p.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją

JAV LJS kviečia jaunimą dalyvauti apklausoje ir organizacijos veikloje

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė JAV LB

Liepa V. Boberienė

10006997_528874340565073_1231395912_n

JAV Lietuvių jaunimo sąjunga (LJS) kartu su JAV Lietuvių Bendruomene stengiasi į apylinkių veiklą įnešti jaunatviškos energijos. Tam, kad paskatintume jaunimo aktyvų dalyvavimą ir vadovavimą, reikia sužinoti, kas jaunimą domina ir kokiais būdais jis norėtų užsiimti bendruomenine veikla.

Tuo tikslu paruošiau apklausos anketą, kuri parodė, kad kai kurie apklausos dalyviai galvoja, jog apylinkių veikla skirta arba jaunimo susiėjimui, pasilinksminimui, arba tradiciniams vyresnės kartos lietuvių renginiams. Kai kurie pripažino, kad trūksta įdomių kultūrinių renginių, kurie yra svarbūs jaunimui.

Nauja JAV LJS valdyba – Matas Anužis, Monika Bernotaitė, Liepa Boberienė, Aistis Juška, Alytė Mažeikaitė, Lina Polikaitytė ir Vita Reivydaitė – kuri buvo išrinkta per paskutinį JAV LJS suvažiavimą Los Angeles šių metų kovo mėnesį, nusprendė paruošti išsamesnę apklausą jaunimui, norint geriau suprasti, kaip pasiekti jaunus žmones ir įtraukti į savo veiklą. Mes norime išgirsti apie jaunimo patirtį Lietuvių Bendruomenėje, jų santykius su lietuviškomis organizacijomis, išklausyti idėjas dėl JAV LJS organizacijos tikslų ir veiklos. Taip pat norime sužinoti, kas jaunimą paskatina ar užkerta jiems kelią dalyvauti lietuviškoje veikloje, kokios LB programos paskatintų jaunimo aktyvumą ir kokiais būdais jie norėtų daugiau sužinoti apie LB veiklą bei renginius.

Tad kviečiame užpildyti anketą ir padėti mums išjudinti jaunimą! Anketą galite rasti paskyroje: http://surveymonkey.com/s/JAVLJS2014 Užpildžiusieji visą apklausos anketą dalyvaus loterijoje, dešimt laimėtojų gaus įvairius prizus: JAV LJS apyrankes, saulės akinius ir ,,tote” maišelius!

 

10277568_540594739393033_7808756649720551679_n

Tokiu būdu stengiamės atgaivinti vietinių apylinkių lietuvišką veiklą, bendradarbiaujant su jaunais žmonėmis. Tikimės, kad šis projektas padės mums suprasti, kaip sudaryti kuo palankesnes sąlygas jaunimui įsitraukti į lietuvišką veiklą ir stiprinti JAV LJS. Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, prašome rašyti mums: javljsvaldyba@gmail.com

 

XII teatro festivaliui Čikagoje pasibaigus

Laima Apanavičienė

 

Čikagoje spalio 10-12 dienomis vykusio XIII Teatro festivalio dalyviai savo pasirodymais Jaunimo centre bandė užkariauti teatro mėgėjų širdis, o Teatro festivalio rengėja ­– JAV LB Kultūros taryba ­– su būriu talkininkų jau beveik pusę metų kvietė atvykti žiūrovus į šį renginį. Deja, žiūrovų buvo ne tiek daug, kiek norėta, tačiau festivalio dalyvių nuotaika, pasibaigus renginiui, buvo pakili. Ir kaip viena žiūrovė, išeidama po spektaklio, savo draugei sakė: ,,Tegul tie, kurie neatėjo, dabar graužia nagus.”

IMGP6785

Tačiau apie viską iš pradžių. Teatro festivaliui pradėta ruoštis prieš metus. Tada spaudoje ir pasirodė pirmosios užuominos apie būsimą renginį. Derinimas, susirašinėjimas, kvietimai, posėdžiai, telefoniniai pokalbiai truko apie dešimt mėnesių, kol galų gale tapo aišku, kad į XIII teatro festivalį Čikagon atvyksta keturi teatrai ­– du iš JAV ir po vieną iš Kanados bei Lenkijos. Be to, svečio teisėmis atvyksta Jurbarko Konstantino Glinskio teatras iš Lietuvos. Taigi, festivalis tapo tarptautiniu. Šalia to, Čiurlionio galerijoje buvo suruošta puiki paroda ,,Išeivijos teatras JAV”, už ką reikėtų padėkoti ne tik parodų kuratorėms Redai Blekienei ir Astai Zimkienei, bet ir Jonui Kupriui, pristačiusiam savo nuotraukas, Balzeko lietuvių kultūros muziejui, paskolinusiam parodai senųjų spektaklių afišas, Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui, leidusiam panaudoti jų archyvuose saugomas Jono Tamulaičio nuotraukas ir buvusių spektaklių programėles, bei Rūtai Pakštaitei Cole ir Giedrei Gillespie, atnešusioms medžiagos parodai iš savo asmeninių archyvų.

Šiemet festivalis įdomus tuo, kad į jį buvo atvežtos vien komedijos ir kad visų teatrų režisierės – moterys (o ar seniai buvo laikai, kai vyrai moterų režisierių nenorėjo įsileisti?). Komedija – žanras sunkus. Stovint ant scenos reikia ne juokinti dėl juokinimo, o suvaidinti situacijas kuo tikroviškiau, kad jos pačios alsuotų komiška nuotaiką, būtų kuo geriau suprantamos žiūrovams ir keltų nuoširdų juoką. Kartais tai nėra lengva ir profesionalams aktoriams, o čia – aktoriai-mėgėjai. Reikia pasakyti, kad visi teatrai su užduotimi susidorojo. O dėl profesionalumo? Manau, svarbu vaidinti iš širdies, svarbu, užlipus ant scenos, atiduoti visą save. O ar pastebėjote, kokie ypatingi jie – tie neprofesionalūs aktoriai? Kaip jie jaudinasi prieš spektaklį, kaip jie ateina nusilenkti po spektaklio? Juk jie negauna nė mažiausio atlygio! Tačiau kaip niekas kitas gerai jaučia, ko verta ta iš žiūrovų salės plūstelėjusi energija. Jie žino, kad jeigu viską atiduosi, užsimegs nematomas ryšys su žiūrovais ir tai bus atrasta tiesa.

xxDSC_0046

Teatro grupės ,,Langas” (Detroit, JAV, režisierė Jūratė Mikulevičienė), teatro studijos ,,Žalios lankos” (Toronto, Kanada, režisierė Daiva Botyrienė), mums, čikagiečiams, gerai pažįstami teatro sambūrio ,,Žaltvykslė” (Čikaga, JAV, režisierė Ilona Čiapaitė), Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro (Lenkija, režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) aktoriai nešė džiaugsmą atėjusiems pažiūrėti festivalio spektaklių, ir žiūrovai už tai jiems atsidėkojo plojimais.

Scena iš Teatro studijos,,Žalios lankos”, Toronto, Kanada, spektaklio Marc Camoletti ,,Vakarienė vištidėje”. Siuzeta (virėja) - Milena Ivaniukas, pelniusi XII teatro festivalio geriausios pagrindinės aktorės vardą, ir Robertas (Bernardo draugas) - geriausias antro plano aktorius, Jono Kuprio nuotr.
Scena iš Teatro studijos,,Žalios lankos”, Toronto, Kanada, spektaklio Marc Camoletti ,,Vakarienė vištidėje”. Siuzeta (virėja) – Milena Ivaniukas, pelniusi XII teatro festivalio geriausios pagrindinės aktorės vardą, ir Robertas (Bernardo draugas) – geriausias antro plano aktorius, Jono Kuprio nuotr.

Paskutiniąją festivalio dieną festivalio dalyvius atvyko pasveikinti Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis ir JAV LB KV pirmininkė Sigita Šimkuvienė.

Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis. Dainos Čyvienės nuotr.
Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis. Dainos Čyvienės nuotr.

Vertinimo komisijos nariams Kęstučiui Nakui, Laimai Day ir Vincui Lukui teko nelengvas uždavinys – išrinkti geriausius. Tačiau ateina laikas, kai apdovanojimus reikia įteikti. Tai buvo padaryta paskutinę festivalio dieną. Geriausio antro plano aktoriaus vardą pelnė Arūnas Paransevičius (Robertas, Bernardo draugas, Teatro studijos ,,Žalios lankos”, Toronto, Kanada, spektaklyje Marc Camoletti ,,Vakarienė vištidėje”), geriausia antro plano aktore paskelbta Monika Adomaitytė (Teatro sambūrio ,,Žaltvykslė”, Čikaga, JAV, Keturakio ,,Amerika pirtyje”), o geriausiu jaunuoju aktoriumi pripažintas Arnoldas Vaznelis (Jonas Geležėlė Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro, Lenkija, Balio Sruogos ,,Dobilėlis penkialapis”).

Už geriausią scenografiją apdovanota Ilona Čiapaitė (Teatro sambūrio ,,Žaltvykslė”, Čikaga, spektaklis Keturakio ,,Amerika pirtyje”). Geriausia kostiumų kūrėja pripažinta Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė (Punsko lietuviu kultūros namų Klojimo teatro, Lenkija, Balio Sruogos spektaklis ,,Dobilėlis penkialapis”).

Scena iš Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro spektaklio Balio Sruogos ,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė apdovanota už geriausių kostiumų sukūrimą. Antroje eilėje pirmas iš kairės geriausiu jaunuoju aktoriumi išrinktas Arnoldas Vaznelis (Jonas Geležėlė).  Jono Kuprio nuotr.
Scena iš Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro spektaklio Balio Sruogos ,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė apdovanota už geriausių kostiumų sukūrimą. Antroje eilėje pirmas iš kairės geriausiu jaunuoju aktoriumi išrinktas Arnoldas Vaznelis (Jonas Geležėlė). Jono Kuprio nuotr.

Geriausia režisiere tituluota Ilona Čiapaitė (Teatro sambūrio ,,Žaltvykslė”, Čikaga,  spektaklis – Keturakio ,,Amerika pirtyje”). Geriausias pagrindinis aktorius – Ramūnas Paulauskas  (Vincas, siuvėjas Teatro sambūrio ,,Žaltvykslė”, Čikaga, Keturakio ,,Amerika pirtyje”). Geriausia pagrindinė aktorė – Milena Ivaniukas (Teatro studija ,,Žalios lankos”, Toronto, Kanada. Siuzeta (virėja) Marc Camoletti ,,Vakarienė vištidėje”).

Jurbarko Konstantino Glinskio teatras (režisierė Danutė Budrytė-Samienė) iš Lietuvos atvežė JAV mažiesiems lietuviukams Birutės Pūkelelvičiūtės spektaklį ,,Rimas pas Kęstutį”. Teatro aktoriai buvo festivalio svečiai ir, parodę spektaklį čikagiečiams, išvyko į kelionę po JAV lituanistines mokykla. Jie lankysis Detroit, Cleveland, New Jersey.

Festivalis baigėsi, apdovanojimai išdalinti, visi dalyviai gavo asmenines dovanėles ir po rožės žiedą. Smagu buvo matyti ant scenos stovintį didžiulį būrį aktorių, kurie nuoširdžiai dalinosi savo jausmais su žiūrovais. Ačiū Jums visiems už tai, kad ir po sunkių darbų renkatės, kad, kaip sakė ,,Lango” režisierė Jūratė Mikulevičienė, žaidžiate ypač sunkią ,,repeticijų ruletę”, laukdami visiems tinkamo laiko susiėjimui. Už tai mes, žiūrovai, esame Jums dėkingi. Linkime visiems kuo geriausios kūrybinės sėkmės ir naujų sumanymų.

1798100_834397596581439_4890612393710957503_n

Padėkoti norisi ir visai XIII teatro festivalio komandai, kuri visus metus sutartinai dirbo ir kuriai sumaniai vadovavo JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Rūta Pakštaitė-Cole. Ačiū visiems, kurie priglaudė, vežiojo, maitino tą gražų, menui atsidavusių žmonių būrį. Didžiulis ačiū Lietuvių Fondui už didelę paramą šiam festivaliui, už supratimą ir palaikymą. Atsisveikiname ir tikimės, kad tai – ne paskutinis mūsų susitikimas.

JAV LB Michigan apygardos suvažiavimas

Laura Garnytė

Iš kairės į dešinę:  antroje eilėje: Virga Šimaitytė, Laima Maziliauskienė, Jurgis Idzelis, Vilija Idzelytė, Daiva Jančauskienė, Robertas Selenis, Irena Orentienė, Kęstutis Černis, Juozas Orentas, Narimantas Udrys, Valdas Piestys. Pirmoje eilėje: Rigonda Savickienė, Danguolė Jurgutienė, Janina Udrienė, garbės konsulas Algis Zaparackas, Laura Garnytė.  Tado Aukštakalnio nuotr.
Iš kairės į dešinę: antroje eilėje: Virga Šimaitytė, Laima Maziliauskienė, Jurgis Idzelis, Vilija Idzelytė, Daiva Jančauskienė, Robertas Selenis, Irena Orentienė, Kęstutis Černis, Juozas Orentas, Narimantas Udrys, Valdas Piestys.
Pirmoje eilėje: Rigonda Savickienė, Danguolė Jurgutienė, Janina Udrienė, garbės konsulas Algis Zaparackas, Laura Garnytė.
Tado Aukštakalnio nuotr.

Šių metų rugsėjo 21 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre vyko JAV Lietuvių Bendruomenės Michigan’o apygardos metinis suvažiavimas. Suvažiavimą pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Michigan’o apygardos pirmininkė Janina Udrienė, pakviesdama kleboną Gintarą A. Joniką sukalbėti invokaciją. Kunigas G. Jonikas pasveikino susirinkusius, ragino toliau dirbti vardan visų lietuvių Michigan‘o valstijoje ir palinkėjo, kad Dievo malonė toliau lydėtų suvažiavimo dalyvius bei jų darbus.

Apygardos pirmininkė Janina Udrienė pasidalino informacija, jog Gražina Kriaučiūnienė, buvusi apygardos sekretorė, dėl pablogėjusios sveikatos pasitraukė iš užimamų pareigų, padėkojo jai už gerai atliktas pareigas. Suvažiavimo dalyvių bendru sutarimu buvo išrinkta nauja Michigan‘o apygardos sekretorė Laura Garnytė. J. Udrienė pristatė LB Tarybos narius iš Michigan’o apygardos: Laurą Garnytę, Andrių Anužį, Laimą Maziliauskienę, Robertą Selenį (J. Udrienė įeina į JAV Tarybą kaip Michigan‘o apygardos pirmininkė). Pirmininkė padėkojo tarybos nariams už jų darbą, laiką ir savo lėšas, skiriamas dalyvauti tarybos veikloje.

Buvo išklausyti apylinkių pirmininkų pranešimai, kartu pasidžiaugta sėkmingais darbais. JAV LB Grand Rapids apylinkės pirmininkės Jolantos Paalksnienės paruoštą pranešimą apie šios apylinkės praėjusių metų veiklą perskaitė L. Maziliauskienė. Pasidžiaugta, kad per praėjusius metus buvo sėkmingai surengtos kelios šventės ir minėjimai: kalėdinė vakaronė, Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimai, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje atnašautos iškilmingos šv. Mišios Lietuvos Nepriklausomybei ir žuvusiems už jos laisvę paminėti, taip pat šv. Mišios už Lietuvos tremtinius. Pasidžiaugta sėkmingai gyvuojančia Grand Rapids apylinkės mokyklėle ,,Baltijos krantas”, kuri yra visos apylinkės pasididžiavimas.

Naujoji JAV LB Detroit’o apylinkės valdybos pirmininkė Rigonda Savickienė pasidalino nuveiktų darbų rezultatais, pasidžiaugė, kad per šį trumpą laikotarpį jau buvo surengti keli apylinkės valdybos posėdžiai, paminėtos svarbios Lietuvai datos – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Pasidžiaugta turiningais susitikimais: susitikimu su knygos autore “Between Shades of Gray” Rūta Šepetys, olimpiečiais Deivydu Stagniūnu ir Isabella Tobias, minint Pasaulinę cepelinų dieną. Apylinkės pirmininkė pasakojo apie sėkmingai pavykusį ir didelį susidomėjimą sukėlusį knygos ,,Manėm, kad greit grįšim” pristatymą, kuris vyko kartu su J. Udriene lituanistinių mokyklų mokytojų tobulinimosi savaitėje Dainavoje.

Suvažiavime išklausytas informatyvus apygardos pirmininkės J. Udrienės pranešimas. Pirmininkė pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintais darbais: paruoštu trumpu ir patraukliu vadovėliu ,,Kas yra Lietuvių Bendruomenė?”; kartu su kitais Michigan‘o apygardos Tarybos nariais sėkmingai surengta JAV LB XX Tarybos antrąja sesija 2013 spalio mėn. Detroite; kartu su R. Savickiene pristatytu LB Kultūros tarybos projektu – knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” -lituanistinių mokyklų mokytojams Dainavoje. Apygardos pirmininkė pasidžiaugė gražiai surengtais Vasario16-osios ir Kovo 11-osios minėjimais, Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo švente, kurios metu lankėsi ir sveikinimo žodį tarė LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Tarp nuveiktų darbų, susitikimų, švenčių organizavimų J. Udrienė parašė ir keletą straipsnių spaudai: ,,Vakaras tarp pilkų debesų” (R. Šepetys knygos pristatymo Ann Arbore aprašymas), ,,Šventinis savaitgalis Detroite”- jame aprašytas apylinkės surengtas Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimas. J. Udrienė dėkojo savo apygardos valdybos nariams, apylinkių valdyboms ir visiems, kurie prisideda prie Lietuvių Bendruomenės darbų.

Suvažiavimo metu išklausytos finansinės ataskaitos. Apygardos iždininkas Valdas Piestys perskaitė Grand Rapids apylinkės iždininko pranešimą bei pateikė finansinę Michigan‘o apygardos praėjusių metų apyskaitą. Detroit‘o apylinkės finansinę apyskaitą pristatė R. Savickienė. Paminėtina, kad suvažiavimo metu buvo sudaryta ir patvirtinta nauja Michigan‘o apygardos Kontrolės komisija, kurios nariais viešu balsavimu išrinkti Juozas Orentas ir Irena Orentienė.

Po pranešimų vyko išgirstų naujienų aptarimas bei diskusijos, netrūko idėjų, klausimų bei pasiūlymų. Svarbiausias ir pagrindinis suvažiavimo metu išreikštas susirūpinimas dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino keliamos grėsmės Lietuvai. Diskusijų metu buvo išreikšta bendra nuomonė, smerkianti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Taip pat pažymėta, kad Rusijos prezidento V. Putin’o tikslingi veiksmai – tokie kaip dalies Ukrainos teritorijos okupavimas – yra pažeidžiantys dvišalius ir daugiašalius susitarimus dėl Ukrainos suvereniteto bei teritorijos užtikrinimo. Šie veiksmai kelia grėsmę ne tik Ukrainos, kaimyninių šalių, bet ir ES bei NATO valstybių narių saugumui bei stabilumui Europoje.

Tokie Rusijos veiksmai kaip Lietuvos žvejybinio laivo konfiskavimas ir sulaikymas, Estijos saugumo pareigūno pagrobimas šių metų rugsėjo 19 d. susirinkusiųjų dalyvių buvo vertinami kaip provokuojantys veiksmai prieš NATO.

Po diskusijų buvo pritarta Danguolės Jurgutienės pasiūlymui dėl šių įvykių Michigan’o apygardos narių vardu priimti rezoliuciją. Po suvažiavimo Liūda Rugienienė, Narimantas Udrys, Danelė Vidutienė ir garbės konsulas Michigan’o valstijoje Algis Zaparackas prisidėjo prie rezoliucijos redagavimo, kuri buvo patvirtinta elektroniniu būdu. 2014 m. rugsėjo 29 d. J. Udrienė išsiuntė rezoliuciją JAV prezidentui Barackui Obamai ir Michigan’o valstijos atstovams Kongrese. Rezoliucijos tikslas – atkreipti JAV prezidento ir Michigan’o valstijos kongreso narių dėmesį dėl Rusijos prezidento V. Putino sparčiai plėtojamų planų bei geopolitinių tikslų atkurti buvusią Sovietų Sąjungą (Rusijos imperiją), išreikšti Michigan’o lietuvių bendruomenės susirūpinimą dėl Rusijos keliamos grėsmės Baltijos šalims ir paskatinti tolesnį glaudų bendradarbiavimą tarp JAV ir Lietuvos vyriausybių. Rezoliucijoje išreikšta padėka JAV prezidentui B. Obamai už vizitą Baltijos šalyse šių metų rugsėjo 3 d., kuriuo buvo išreikšta tvirta ir stabili JAV pozicija bei demokratinis solidarumas Baltijos šalių atžvilgiu. Šioje rezoliucijoje skatinama, esant reikalui, JAV vyriausybę reaguoti atitinkamai per NATO atitinkamas struktūras bei savo diplomatinius kanalus. Rezoliucijoje išreikšta rekomendacija, kad NATO oro pajėgų bazė Lietuvoje, kuri šiuo metu veikia rotacijos principu visų NATO šalių narių pajėgumais, taptų nuolatine JAV oro pajėgų baze, siekiant apsaugoti bei greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus bei grėsmę Lietuvos saugumui.

Metinis Michigan’o apygardos suvažiavimas buvo baigtas bendra nuotrauka, gera nuotaika bei pasiryžimu tęsti jau pradėtus darbus, įgyvendinti naujas idėjas bei sumanymus.

 

 

Kasmetinė JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesija

Spalio 10–12 dienomis Glendale, CA vyksta kasmetinė JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesija. Joje dalyvauja iš JAV apylinkių išrinkti Tarybos nariai ir apygardų pirmininkai.

JAV LB Taryba:
nustato JAV LB veiklos kryptį ir veiklos būdus;
priima ir keičia JAV LB įstatus bei taisykles;
renka trejiems metams JAV LB Krašto valdybos pirmininką ir tvirtina JAV LB Krašto valdybos narius;
renka JAV LB Konfliktų sprendimo komisiją ir JAV LB Kontrolės komisiją;
tvirtina JAV LB Krašto valdybos patiekiamas Krašto valdybos ir jos institucijų sąmatas, veiklos planus, finansines apyskaitas ir kasmet išklauso Krašto valdybos bei institucijų veiklos pranešimus;
tvirtina JAV LB Kontrolės komisijos aktus;
nustato tautinio solidarumo įnašų dydį ir jų paskirstymą;
nustato JAV LB atstovavimo būdą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime;
sprendžia kitus JAV LB įstatuose ir taisyklėse nurodytus reikalus;
tvirtina visų JAV LB institucijų ir jų padalinių steigimo dokumentus, įstatus ir įstatų pakeitimus.

Sesijos darbotvarkė

Penktadienis, spalio 10 d.

10:00 – 12:00 val. Dalyvių registracija
12:00 – 14:30 val. Pirmas posėdis
Atidarymas – XX Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis
JAV ir Lietuvos himnai
Invokacija
Mirusiųjų pagerbimas – Rima Girniuvienė
Sesijos ruošimo komiteto sveikinimo žodis – Violeta Gedgaudienė
Garbės svečių pristatymas ir sveikinimai
Tarybos narių ir apylinkių pirmininkų prisistatymai
Darbotvarkės priėmimas
JAV LB XX Tarybos antros sesijos protokolo tvirtinimas – prezidiumo sekretorė Janina Udrienė
Krašto valdybos pirmininkės Sigitos Šimkuvienės ir Krašto valdybos narių pranešimai
Klausimai ir komentarai susiję su Krašto valdybos pranešimu
14:30 – 14:45 val. Kavos pertrauka
14:45 – 16:30 val. Antras posėdis
„Lietuva Rytų Europos sūkuryje“ Generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas ir URM užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė Damušytė
Diskusijos
Kontrolės komisijos pranešimas ir tvirtinimas – dr. Edvardas Bubnys
JAV LB XX Tarybos Konfliktų Sprendimo Komisijos pranešimas – pirmininkė Dalia Puškorienė
16:30 – 18:30 val. Trečias posėdis
Tarybos komisijų atskiri posėdžiai. Naujų nutarimų redagavimas (9 komisijos)
JAV LB Krašto Valdybos pirmininkės posėdis su apylinkių valdybų pirmininkais
19:00 val. Susipažinimo vakaras – vakarienė
X Šiaurės Amerikos Dainų Šventės ruošos komiteto pranešimas – pirmininkas Kastytis Giedraitis, šventės muzikos vadovas Darius Polikaitis

Šeštadienis, spalio 11 d.

07:30 – 08:30 val. Pusryčiai
08:30 – 09:40 val. Ketvirtas posėdis
JAV LB XX Tarybos prezidiumo pranešimas – pirmininkas Juozas Polikaitis
LR Seimo/PLB Komisijos pranešimas – dr. Jonas Prunskis
„Šeima – lietuvių tautos gyvybės lopšys” – Marytė Newsom
Diskusijos
09:40 – 10:00 val. Kavos pertrauka
10:00 – 10:45 val. „Lietuvos Vyriausybės ir JAV Bendruomenės sąveika plečiant Lietuvos ir JAV kultūrinius ryšius. Maža rinka – didelės ambicijos“
LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis
Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas
10:45 – 11:45 val. „Lietuvos Vyriausybės ir JAV Bendruomenės sąveika plečiant Lietuvos ir JAV ekonominius ryšius“
VšĮ “Investuok Lietuvoje” generalinis direktorius Arvydas Arnašius
JAV LB Krašto Valdybos vicepirmininkė ekonominiams reikalams Angelė Kavakienė
11:45 – 12:15 val. Bendra nuotrauka
12:00 – 13:00 val. Pietūs
13:00 – 15:00 val. Penktas posėdis
Nutarimų pristatymas ir tvirtinimas
Visuomeninių reikalų komisija – Regina Narušienė
Kultūros reikalų komisija – Sigita Barysienė
Švietimo komisija – Nerija Orentienė
Organizacinių reikalų komisija – Gediminas Damašius
Finansų komisija – dr. Edvardas Bubnys
Socialinių reikalų komisija – Zita Siderienė
15:00 – 15:15 val. Kavos pertrauka
15:15 – 16:40 val. Šeštas posėdis
Sąmatos pristatymas ir priėmimas – Algimantas Gustaitis
JAV LB apylinkių ir apygardų atstovų pranešimai
Nutarimų pristatymas ir priėmimas (tęsinys)
Religinių reikalų komisija – Laima Maziliauskienė
Jaunimo komisija – Virgus Volertas
17:45 – 18:15 val. Išvykstame į Šv. Kazimiero parapiją, Los Angeles, CA
18:30 – 19:30 val. Šv. Mišios – kun. Tomas Karanauskas
19:30 – 23:00 val. Vakarienė ir koncertas

Sekmadienis, spalio 12 d.

08:00 – 09:00 val. Pusryčiai
09:00 – 12:00 val. Septintas posėdis
Įstatų komisijos pranešimas – Arvydas Barzdukas
PLB Valdybos pranešimas – pirmininkė Danguolė Navickienė
“Lietuvos šaulių sąjungos vaidmuo Rytų grėsmės akivaizdoje” – “Brolis Semiconductors” direktorius Dominykas Vizbaras
Amerikos lietuvių sportinės veiklos administravimas – Laurynas Misevičius
Apygardų vaidmens vizija – Algirdas Grybas
Pranešimas apie JAV LB XXI Tarybos rinkimus – Janina Udrienė
2016 metų Šiaurės Amerikos Šokių Šventės pranešimas – Nerija Orentienė
Kitos sesijos vietos ir datos nustatymas
JAV LB XX Tarybos narių pasisakymai, klausimai, siūlymai
Sesijos uždarymas
12:00 – 12:30 val. Išsiregistravimas ir išsikraustymas iš kambarių
12:30 – 13:30 val. Pietūs

Kviečiame į XIII Teatro festivalį Čikagoje

Džiaugiamės, kad grįžta Šiaurės Amerikos trupės, ir tuo, kad šiemet pirmą kartą atvyksta Punsko Klojimo teatras iš Lenkijos. Mūsų vaikus žada pradžiuginti Jurbarko Glinskio teatras, kuris atveža Birutės Pūkelevičiūtės spektaklį ,,Rimas pas Kęstutį”.

Čiurlionio galerijoje nuo 5:30 val. p. p. penktadienį, spalio 10 d. bus atidaryta Teatro festivalio paroda. Joje bus galima pasižiūrėti nuotraukų, plakatų, programų, aprašymų ir kitų įdomybių iš buvusių išeivijos teatro festivalių ir JAV lietuvių teatro istorijos. 9 val. v. šeštadienį, spalio 11 d., galerijoje vyks iškilmingas priėmimas. Kviečiame visus apsilankyti prieš ir po spektaklių.

Maloniai kviečiame atvykti į Teatro festivalio premijų įteikimą sekmadienį, spalio 12 d. Kokteiliai – 6:00 val. v., premijos pristatomos 6:30 val. v.

Informacija: lb.kultura@gmail.com

http://teatrofestivalis.wix.com/teatro-festivalis bilietus galima nusipirkti per PayPal.

Festivalį remia Lietuvių Fondas.

JAV LB KV Kultūros taryba

 

10014104_829279400426592_2606385753673570232_o

Norvila_20140728-73

2014 metų LISS vasaros programai pasibaigus

LISS direktorė Rasa Ardytė-Juškienė

Šios vasaros Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programa, organizuota JAV Lietuvių Bendruomenės, finansiškai remta Lietuvių Fondo ir Kazickų šeimos fondo, vyko Vilniuje ir Kaune liepos-rugpjūčio mėnesiais. 33 studentai (5 iš jų – gimnazistai, kurie dalyvavo labdaros programoje) atvyko į Lietuvą stažuotis iš Čikagos, New York‘o, Californijos, Floridos, Colorado, Cleveland‘o, Michigan‘o, Washington, DC ir kitų JAV vietovių bei Kanados.

Stažuotės padėjo studentams įgyti profesinės patirties savo specialybėse. Jie dirbo ligoninėse, veterinarijos klinikoje, inžinerijos įstaigose ir laboratorijoje, valdžios įstaigose bei ministerijose, muziejuose ir įvairiose įmonėse. Už savo darbus bei parengtus projektus studentai gavo šešis universitetinius kreditus iš Vytauto Didžiojo universiteto. VDU Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje studentai pristatė savo paruoštus projektus apie atliktus darbus bei pateikė analizes šiomis temomis: „Aplinkosaugos reglamentai bei standartai Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose“ – Aleksa Sušinskaitė; „Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas“ – Birutė Čepaitytė; „Kuo skiriasi Kanados ir Lietuvos veterinarija“ – Mykolas Kamaitis; „Muscular Dystrophy liga vaikystėje“ – Kristina Šimkutė; „Psichologiniai tyrimai ir gydymo būdai“ – Monika Girniūtė ir Andrius Vaidila.

Norvila_20140709-84

Gimnazistai visą liepos mėnesį savanoriavo Vilniuje „Savanorių centre“ – tvarkė miestą, dalino vandenį viešojo transporto stotelėse, rūpinosi gyvūnais, dalyvavo įvairiose akcijose. Vilniuje atostogavęs jaunimas iš JAV Savanorių centro kvietimu dalį savo atostogų skyrė savanorystei. Svečiai darbavosi gyvūnų prieglaudoje „Lesė“, tvarkė aplinką Bernardinų sode, padėjo reguliuoti žiūrovų srautus futbolo varžybų metu. Vaikų dienos centre ,,Duok ranką” svečiai iš JAV supažindino mažuosius vilniečius su JAV istorija, mokslo sistema, mokė anglų kalbos ir įvairiausių žaidimų. Karščiausiomis dienomis studentai dalino vandenį vilniečiams ir miesto svečiams.

 

Ateinančiais metais vasaros programos metu planuojama bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu, gimnazistams bus paruošta programa, apimanti lietuvių kalbos ir kultūros kursus bei savanorystės darbus. Buvusi gimnazistų labdaros programa bus praplėsta, kad moksleiviai turėtų progą ne tik savanoriauti, bet ir patobulinti savo lietuvių kalbos žinias bei įgūdžius.

Universiteto studentai turės galimybę pasirinkti darbą pagal specialybę viename iš trijų miestų – Klaipėdoje, Kaune arba Vilniuje. Visi galimi pasirinkimai su aprašymais bus pateikti rudenį LISS internetinėje svetainėje www.stazuote.com

Liepos 28 d. apie 40 LISS programos dalyvių lankėsi Klaipėdos universitete.
Liepos 28 d. apie 40 LISS programos dalyvių lankėsi Klaipėdos universitete.

Pateikiame dviejų šios vasaros stažuotės programos dalyvių įspūdžius

Almantas Palubinskas

LISS programoje dalyvauju antrus metus. Pereitais metais džiaugiausi dalyvaudamas programoje ir buvo liūdna, kai atėjo laikas grįžti atgal į Ameriką.

Per mokslo metus dažnai pagalvodavau, kad reikėtų grįžti ir atlikti dar vieną stažuotę Lietuvoje. Labai apsidžiaugiau, kai buvau priimtas dar kartą į LISS programą. Kai grižau į Vilnių šią vasarą, jaučiausi panašiai, lyg būčiau sugrįžęs atgal į namus.

Programos metu turėjome progą gyventi, dirbti ir tobulėti Lietuvoje – tiek profesinėje srityje, tiek kaip asmenybės.  Kai kurie iš mūsų pirmą kartą mynė Vilniaus gatves ne kaip turistai, bet kaip čia atvykę padirbėti žmonės.  Tie iš mūsų, kurie atvykome antrą kartą, džiaugėmės naujais draugais, su kuriais jungia ne tik bendra tautybė, bet ir profesiniai ryšiai.  Vargu ar be LISS programos kada nors būtume šitaip susitikę ir užmezgę ne tik asmenines, bet ir profesines draugystes.

Mūsų grupės žmonės susidraugavo: kartu dirbome, pramogavome, artimiau susipažinome su Lietuva, mezgėme profesinius ryšius ir džiaugėmės nuostabia vasara Lietuvoje.

Pirmiausiai mes į Lietuvą atvykome dirbti ir pasisemti patirties savo pasirinktose studijų srityse.  Per savo stažuotes mes galėjome dirbti ir tobulėti taip, kaip nebūtume galėję kur kitur –Amerikoje, Kanadoje ar Olandijoje.  LISS programa mums atvėrė didžiules profesines galimybes – o mes tomis galimybėmis puikiai pasinaudojome.  Kaip?

Medicinos studentai galėjo ne tik stebėti operacijas, bet kartais net ir susiūti žaizdas. Tie, kurie dirbo muziejuose, rinko ir ruošė medžiagą, kuri bus naudojama ekskursijoms. O mes, būsimieji verslininkai, gavome progą dirbti su įvairiais start-ups ir dirbti su kai kuriais labia gabiais Lietuvos verslininkais, kurie labai draugiškai mus įtraukė į savo veiklą ir suteikė galimybę įgyti nepaprastai naudingos patirties, kurios tikrai nebūtume gavę kitur – ne vien tik stebėjome, bet ir aktyviai dalyvavome naujos įmones įkūrimo procese; ne vien tik vertėme medžiagą iš vienos kalbos į kitą, bet galėjome prisidėti prie tinklalapio paruošimo ir marketingo strategijos vystymo. Buvome įtraukti į posėdžius, kurie mums suteikė galimybę patirti, kaip buvo priimami sprendimai, verslui ruošiantis išeiti į rinką.  Šią vasarą įgijome ne vien naujus profesinius įgūdžius, bet užmezgėme ilgalaikius ryšius, kuriuos tikimės ir toliau vystyti.

Atvykome į Lietuvą, tikėdamiesi užmegzti profesinius ryšius, ir tai pavyko padaryti.  LISS programa suteikė galimybę toliau vystyti savo profesinę veiklą taip, kad ji padėtų toliau kurti, plėsti ir gilinti profesinius ryšius tarp Lietuvos ir savo gyvenamųjų kraštų. Mes jau žengiame tuo keliu.  Šią vasarą ne tik užmezgėme profesinius ryšius Lietuvoje, bet artimiau susipažinome ir su politiniu Lietuvos gyvenimu. Kartu aplankėme Seimą, daugiau sužinojome apie Lietuvos valdžią ir pamatėme, kaip Seimo nariai svarsto nacionalinius bei politinius reikalus. Sužinojome daugiau apie tai, kaip Lietuva tapo nepriklausoma ir kaip ji tampa panašesne į Vakarų, o ne į Rytų Europą.  Grįžę atgal į savo universitetus ir tęsdami studijas tai darysime su gilesniu supratimu, kas dabar vyksta Lietuvoej ir ko tikimasi ateityje.

Tačiau turbūt svarbiausiai, kad būdami Lietuvoje mes ne tik dirbome, bet ir smagiai leidome laiką. Vakarais susiburdavome vakarieniauti, pasiklausyti muzikos, pajusti Vilniaus ritmą.  Kartu aplankėme Vilnių, Kauną, Trakus, Klaipėdą, Nidą, Palangą ir įvairias kitas vietas. Turėjome progą pasidžiaugti Lietuvos kultūra ne tik dirbdami, keliaudami, bet ir lankydamiesi kultūriniuose renginiuose – Dainų šventėje Vilniuje ir Jūros šventėje Klaipėdoje.

Nors mes Lietuvoje buvome tik trumpą laiką, aš tikiuosi, kad visi išvykome su jausmu, jog Lietuva yra mūsų antri namai. Nemažai Lietuvos jaunimo išvyksta ieškoti profesinės laimės kitur, bet mes jau galime savo patirtimi patvirtinti, kad ir Lietuvoje yra nemažai galimybių. Todėl siūlau visiems bandyti ne tik vėl atlikti stažuotę Lietuvoje ateinančiais metais, bet ir mėginti grįžti į Lietuvą, užmezgus stiprius profesinius ryšius, kurie tęstųsi ne vieną vasarą, bet visą gyvenimą.

Baigiant noriu visų stažuotės dalyvių vardu padėkoti JAV LB Krašto valdybos pirmininkei Sigitai Šimkuvienei, programos direktorei Rasai Ardytei-Juškienei, VDU darbuotojams su prof. Aukse Balčytiene, mūsų darbdaviams ir visiems, susijusiems su LISS programa, už jų rūpestį, už atvertas profesines galimybes ir už nepailstamas pastangas padėti mums užmegzti ryšius, kurie leis tęsti profesinę veiklą, susijusią su Lietuva.

Ačiū ir iki malonaus pasimatymo – ar tai būtų Lietuvoje, ar anapus Atlanto!

John Vincent Marcantonio

Šiais metais dalyvavau LISS programoje, kuri man patiko. Mes ne tik dirbome, bet ir poilsiavome. Liepos pabaigoje lankėmės Klaipėdoje, kelionė sutapo su Jūros švente, todėl galėjome joje apsilankyti. Šventėje netrūko pramogų ir skanaus maisto, studentai ne tik apžiūrėjo Klaipėdą, bet aplankė ir Palangą, Nidą.Visiems labai patiko apsilankymas Klaipėdos universitete ir Klaipėdos jūrų uoste. Pakeliui į Vilnių dar sustojome Kretingoje. Tai buvo puiki kelionė į Lietuvos pajūrį, kuris visus mus sužavėjo.

Birželio 26 d. studentai lankėsi Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje. Algio Norvilos nuotr.
Birželio 26 d. studentai lankėsi Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje. Algio Norvilos nuotr.

Dainavoje vyko lituanistinio švietimo savaitė ,,Palikime pėdsaką”

Rugpjūčio 3-10 d. Dainavoje vyko jau 42-ą kartą JAV LB Švietimo tarybos surengta lituanistinio švietimo savaitė ,,Palikime pėdsaką”, jos metu lituanistinių mokyklų mokytojai klausėsi paskaitų, dalinosi pedagogine patirtimi, mokėsi, kūrė ir ilsėjosi. Siūlome paskaityti ,,Palikime pėdsaką” laikraštėlį.

Atsisiųsti ,,Palikime pėdsaką” laikraštėlį pdf formatu – Spausti čia.

JAV LB XX Tarybos III sesija

Š. m. spalio 10, 11 ir 12 dienomis vyks JAV LB XX Tarybos III sesija. Ji prasidės spalio 10 d. 12 val. p. p. ir baigsis spalio 12 dieną 2:30 val. p. p. Sesijos vieta:

Hilton Hotel Glendale
100 W. Glenoaks Blvd.
Glendale, CA 91202
Tel.: 818-956-5466

Sesijos dalyviai kambarius užsisakyti gali tel. (818) 956-5466, užsisakydami paminėkite Lithuanian American Community National Board of Directors event arba group ID word BOARD. Kambario kaina: vienam/dviem žmonėms 139 dol., trims žmonėms – 149 dol., keturiems žmonėms 159 dol., priedo 10,10 proc. mokesčiai. Ši kaina galioja tris dienas prieš ir po sesijos. Kambarius taip pat galite užsisakyti Internetu: http://www.hiltonlosangelesglendale.com

Atskristi patogiausia į Burbank oro uostą, kuris yra 6 mylios iki ,,Hilton” viešbučio. Keleivius iš oro uosto į viešbutį veža viešbučio autobusiukas. Pagrindinis oro uostas yra Los Angeles International Airport. Prašome pranešti, jei reikalinga pasirūpinti Jūsų atvežimu iš oro uosto į viešbutį.

Sesijos registracijos mokestis yra 275 dol. asmeniui. Mokestis padengia visas maitinimo ir kavos/arbatos pertraukų išlaidas, išvyką į Šv. Kazimiero parapiją, kurioje vyks iškilmingas sesijos užbaigimas su koncertu ir vaišėm.
Maloniai kviečiame atsivežti savo sutuoktinius. Jei norėtumėte atvykti anksčiau, apžiūrėti miestą, dalyvauti Lietuvių dienų festivalyje, susipažinti ir pabendrauti su Los Angeles bendruomenės lietuviais, siūlome jums įdomią programą. Prašome pranešti el. paštu: lietuviailosangeles@gmail.com

Čekį rašykite ,,Lithuanian-American Community Inc.” vardu.:

ATTN: Monika Kiznis
1504 11th St.
Manhattan Beach, CA 90266

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Moniką Kiznis tel. 323-633-3357 arba el. paštu: lietuviailosangeles@gmail.com.
Iki malonaus pasimatymo Los Angeles spalio 10 dieną!

LB Tarybos sesijos rengimo komitetas: Violeta Gedgaudienė, Danguolė Navickiene, Albinas Sekas, Jurgis Joga, Algis Mikuckis, Danguole Varniene, Sigita Barysienė, Ričardas Černiauskas, Monika Kiznis ir Žygimantas Kiznis.